Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku osrodka Zdrowia we Władysławowie

 


FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Gminy Władysławów

Adres pocztowy:

Rynek 43

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Władysławów

62-710

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

063 2795003

063 2795003

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.wladyslawow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia we Władysławowie

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

nie przysługuje odwołanie


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia we Władysławowie

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot

45.42.10.00-4

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22ust.1 ustawy: Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia Posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali min. 2 roboty budowlane o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy . Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (wymagane min.2 roboty) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Zaparafowany projekt umowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak
Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 04/04/2008   Godzina: 09:45

Miejsce:

sekretariat Urzędu Gminy Władysławów ul. Rynek 43, pokój 104

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Załączniki

kosztorys - załącznik nr 6 do SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Stolarka okienna i drzwiowa - Osrodek zdrowia (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do SIWZ - schemat stolarki okiennej (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie do SIWZ - stolarka okienna (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-03-12 13:51:45
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-03-12 14:37:56
Ostatnia zmiana:2008-03-20 14:57:43
Ilość wyświetleń:1642

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij