Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlrnia ulicznego w Chylinie ( szkoła)

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Gminy Władysławów

Adres pocztowy:

Rynek 43

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Władysławów

62-710

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

063 2795003

063 2795003

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.wladyslawow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa oświetlenia ulicznego w Chylinie (szkoła)

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

nie przysługuje odwołanie


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego w Chylinie (szkoła)

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.14.00-9

Dodatkowe przedmiotyII.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,   Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy)
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: Spełniający warunki siwz. Spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegający wykluczeniu na podstawie z art. 24 .1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Kosztorys ofertowy - szczegółowy oraz uproszczony (zał. nr 1 ). Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2). Oświadczenie zgodne z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o nie wykluczeniu z postępowania. (zał. nr 3). Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z zakresem robót oraz warunkami przetargu (zał. nr 4). Oświadczenie o podwykonawcach (zał. nr 5). Projekt umowy zaparafowany (zał. nr 6). Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ (zał. nr 7). Uprawnienia budowlane wraz z dokumentem potwierdzającym zrzeszenie się osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy we właściwej izbie (zał. nr 8). Brak któregokolwiek z dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :


www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 31/03/2008   Godzina: 09:45

Miejsce:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sekretariat, pok104

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Załączniki

SIWZ - budowa oświetlenia ulicznego w Chylinie (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chylin-mpzp (352.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chylin-mapa (215.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt oraz przedmiar robót (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-03-06 13:23:39
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-03-06 13:36:30
Ostatnia zmiana:2008-03-06 13:37:18
Ilość wyświetleń:1508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij