Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa ( 300 mb)

 

ZP 34/340- 2 /08

OGŁOSZENIE


Gmina Władysławów

ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

tel. (063) 2795003 www.wladyslawow.bip.net.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie


Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa ( 300 mb)


CPV 45233120-6

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa (300 mb)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 – 15.00 ). Cena SIWZ: 20,00 zł +VAT. SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 0632795003 lub na stronie internetowej www. wladyslawow. bip.net.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Termin wykonania zamówienia: - do 30 maja 2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy:

  • posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia

  • posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa: 100%


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .

Opakowanie należy opisać następująco: Urząd Gminy we Władysławowie

oferta przetargowa na: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa (300 mb). Nie otwierać przed dniem: 4 marca 2008r godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 4 marca 2008 r do godz. 9.45Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2008r. o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Janina Orlikowska - inspektor d/s dróg oraz Pani Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (063) 2795003 wew.51 lub 49

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lutego 2008 r pod numerem 27704-2008


Władysławów 11 lutego 2008r                                       Wójt Gminy Władysławów

                                                                                          Krzysztof Zając

Załączniki

kosztorys ślepy (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (169.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (705.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykopy_02_01_01 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wymagania_ogólne_00_00_00 (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_Nasypy_02_03_01 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_Roboty_ziemne_wymagania_ogólne_02_00_01 (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroja_normalne (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przepusty_pod_koroną_drogi_03_01_01 (188.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Roboty_wykończeniowe,_pobocza_06_03_01 (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podbudowy_z_kruszywa_łamanego_stabilizowanego_mechanicznie_04_04_02 (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oznakowanie_pionowe_07_02_01 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS_TECHNICZNY (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nawierzchnia_z_betonu_asfaltowego_05_03_05 (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Koryto_z_prof_i_zag_04_01_01 (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-02-11 12:08:36
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-02-11 12:52:30
Ostatnia zmiana:2008-02-11 12:52:48
Ilość wyświetleń:1530

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij