Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowosci Władysławów, ul. Królowej Jadwigi , bolesława Chrobrego i Kaliskiej

Władysławów: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów, ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego i Kaliskiej
Numer ogłoszenia: 198654 - 2007; data zamieszczenia: 18.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów, ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego i Kaliskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości władysławów, ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego i Kaliskiej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : 6.1W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: 6.1.1 Spełniający warunki siwz. 6.1.2Spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.1.3Nie podlegający wykluczeniu na podstawie z art. 24 .1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.2 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji. 13.1Zamawiający będzie oceniał ofert według następującego kryterium: Cena - 100 % 13.2Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będzie liczone według następujących wzorów: C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - 10 pkt C of - cena podana w ofercie Liczba punktów = (C min/C of ) x 10 pkt
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia; 10.8.1 Kosztorys ofertowy - szczegółowy oraz uproszczony (zał. nr 1 ). 10.8.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2). 10.8.3Oświadczenie zgodne z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o nie wykluczeniu z postępowania. (zał. nr 3). 10.8.4Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z zakresem robót oraz warunkami przetargu (zał. nr 4). 10.8.5Oświadczenie o podwykonawcach (zał. nr 5). 10.8.6Projekt umowy zaparafowany (zał. nr 6). 10.8.7 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ (zał. nr 7). 10.8.8 Uprawnienia budowlane wraz z dokumentem potwierdzającym zrzeszenie się osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy we właściwej izbie (zał. nr 8). Brak któregokolwiek z dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2007 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, , 62-710 Władysławów, sekretariat, pokój 104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

20071005125337489 (322.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Latarnie i oprawy (835.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys - Notatnik (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZOROWANIE ROBÓT (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZOROWANIE ROBÓT_1 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZOROWANIE ROBÓT_2 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Władysławów, ul. KrólowejJadwigi, Bolesława Chrobrego, i Kaliskiej (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2007-10-18 13:37:31
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2007-10-18 13:54:21
Ostatnia zmiana:2007-10-23 14:33:48
Ilość wyświetleń:1608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij