Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami sanitarnymi w Russocicach , gmina Władysławów

Władysławów: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami sanitarnymi w Russocicach, gmina Władysławów
Numer ogłoszenia: 179153 - 2007; data zamieszczenia: 28.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami sanitarnymi w Russocicach, gmina Władysławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami sanitarnymi w Russocicach , gmina Władysławów, obejmuje wykonanie nastepujących robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przyłącza sanitarne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 11.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22ust.1 ustawy: 5.1 Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia 5.2 Posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali min. 2 roboty budowlane o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia 5.3 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym : - kierownikiem budowy , który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 5.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5.5 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy . Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : 6.1 Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 6.2 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ 6.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ 6.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (wymagane min.2 roboty) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 6.6 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z danymi dot. kierownika budowy . Należy załączyć kserokopię posiadanych uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 6.7 Zaparafowany projekt umowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2007 godzina 09:45, miejsce: Urzad Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów sekretariat - pokój 104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

kosztorys ślepy - kanalizacja Russocice (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ kanalizacja Russocice (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2007-09-28 14:18:42
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2007-09-28 14:23:43
Ostatnia zmiana:2007-09-28 14:23:36
Ilość wyświetleń:6021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij