Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa odcinek I od km 0+000 do km 0+800 odcinek II od km 0+000 do km )+173

 

ZP 34/340- 12/07

OGŁOSZENIE


Gmina Władysławów

ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

tel. (063) 2795003 www.wladyslawow.bip.net.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie


Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa Odcinek I od km 0+000 do km 0 + 800 i Odcinek II od km 0+000 do km 0+173”CPV 45233120-6

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 – 15.00 ). Cena SIWZ: 20,00 zł +VAT. SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 0632795003 lub na stronie internetowej www. wladyslawow. bip.net.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Termin wykonania zamówienia: - 15 września 2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy:

  • posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia

  • posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa: 100%


Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .

Opakowanie należy opisać następująco: Urząd Gminy we Władysławowie

oferta przetargowa na: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Beznazwa”. Nie otwierać przed dniem: 26.07.2007r godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 26.07.2007 r do godz. 9.45Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2007 r. o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Janina Orlikowska - inspektor d/s dróg oraz Pani Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (063) 2795003 wew.51 lub 49

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.07.2007 r pod numerem112489 -2007

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając


Załączniki

Koryto z prof i zag 04_01_01 (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ślepy - odcinek II 173 m (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ślepy Beznazwa 800m (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 05_03_05 (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oznakowanie pionowe 07_02_01 (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 04_04_02 (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - Odcinek II 173 m (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót Beznazwa 800 m (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroja normalne (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przepusty pod koroną drogi 03_01_01 (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Roboty wykończeniowe, pobocza 06_03_01 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - droga w Beznazwie (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST Nasypy 02_03_01 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST Roboty ziemne wymagania ogólne 02_00_01 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykopy 02_01_01 (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wymagania ogólne 00_00_00 (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2007-07-05 09:56:30
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2007-07-05 10:14:22
Ostatnia zmiana:2007-07-05 10:14:22
Ilość wyświetleń:2753

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij