CU.ZP.225.10.2020                                                                        Władysławów, 11.01.2021r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) na  „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie  i Szkoły Podstawowej w Chylinie w roku 2021 w   ilości 83 000 litrów."   

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 10:10  W siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów pokój 113  (w budynku Urzędu Gminy Władysławów ) przy ul. Rynek 43 we Władysławowie, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

            Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 225.000,00 zł brutto.

 

                    W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Najkrótszy czas dostawy

 

1

P.H.U. TRANS – OLL Jarosław Kwiatkowski , Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

209 990,00

1 godzina

                                                                                        Alicja Olek

                                                                p.o dyrektora Centrum Usług Wspólnych

                                                                                   Gminy Władysławów