Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Budowa Gimnazjum we Władysławowie - etap I

Sygnatura zamówienia: ZP 34/340-17/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Władysławów: budowa Gimnazjum we Władysławowie – etap I
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Władysławów, do kontaktów: Stanisław Maroń, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax 063 2795003, e-mail: inwestycje@wladyslawow.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.bip.wladyslawow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa Gimnazjum we Władysławowie.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Władysławów.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Gimnazjum we Władysławowie - etap I polegająca na:
- wykonaniu robót ziemnych
- wykonaniu ław, stóp i fundamentów
- wykonaniu ścian parteru
- wykonaniu konstrukcji żelbetowych parteru
- wykonaniu stropu nad parterem
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: brak
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45214220- 8
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: - wykonanie robót ziemnych
- wykonanie ław, stóp i fundamentów
- wykonanie ścian parteru
- wykonanie konstrukcji żelbetowych parteru
- wykonanie stropu nad parterem
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 15.12.2006
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy:
1.Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali min. 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości min. 500.000 zł brutto.
3.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym:
- kierownikiem budowy , który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
4. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia co najmniej w poniższym zakresie:
Lp. Wyszczególnienie (Ilość szt./min/)
1.Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25-m3 1szt
2.Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60-m3 1szt
3.Wyciąg 2szt
4.Samochód samowyładowczy do 5 t 1szt
5.Środek transportowy 1szt
6.Giętarka mecha liczna do prętów zbrojeniowych Fi-40mm 1szt
7.Nożyce elektro-mechaniczne Fi-40mm 1szt
8.Prościarka automatyczna do prętów Fi-4 - 10mm 1szt
9.Spawarka 1szt
10.Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 1szt
11.Spycharka gąsienicowa 75 kW (100 KM) 1szt
12.Tory pod żuraw wieżowy 1szt
13.Żuraw wieżowy 1szt
14.Żuraw 1szt
5.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają własne środki lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000 zł
6.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \ spełnia - nie spełnia \w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ .
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznaczni, iż w/w warunki wykonawca spełnił
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :
1 Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ
2 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ
3 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do SIWZ
4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5 Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (wymagane min.2 roboty o wartość min.500.000 zł łącznie ) wraz dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
6 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z danymi dot. kierownika budowy . Należy załączyć kserokopią posiadanych uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
7 Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ
8 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek ,potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wladyslawow.pl.
Opłata: 20 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym w przypadku wysłania SWIZ poczta lub gotówką w kasie zamawiającego.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2006 godzina 09:45.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.10.2006, godzina 10:00, pok. 101Urzędu Gminy we Władysławowie
ul. Rynek 43
62-710 Władysławów.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych : 30.08.2006.

Dokumentacja techniczna wykonana w programie Auto CAD (format *.DWG) - rozmiar archiwum ZIP - 29,4 MB

Dokumentację można przeglądać darmową przegladarką Free DWG Viewer do pobrania ze strony
http://www.infograph.com/

Załączniki

Gimnazjum_Wladyslawow (544.8kB) Zapisz dokument  
plan (562.7kB) Zapisz dokument  
SIWZ (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja_Techniczna_Gimnazjum (910.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uniewaznienie_przetargu (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-09-06 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-03-14 10:01:56
Ostatnia zmiana:2007-03-14 10:01:56
Ilość wyświetleń:2422

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij