Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Budowa sali sportowo-gimnastycznej w Kunach-etap I

OGŁOSZENIE

Gmina Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
tel. (063) 2795003 www.wladyslawow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie

Budowa sali sportowo – gimnastycznej w Kunach – etap I

kod CPV 45212222-8

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowo-gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kunach
Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót , w godzinach 8.00-15.00) SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 063 2795003 lub na stronie internetowej www.bip.wladyslawow.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
Termin wykonania zamówienia - 30 września 2006r
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy:
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia
posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali min. 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym: kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Kryterium wyboru oferty – cena ofertowa – 100%

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:Urząd Gminy we Władysławowie
oferta przetargowa na „ Budowę sali sportowo-gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kunach - etap I” Nie otwierać przed dniem 29 06.2006 r godz. 10.00 w należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 29 .06.2006r. do godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2006 o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest P. Stanisław Maroń – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (063) 2795003 wew. 49
Urząd Gminy Władysławów informuje, że w dniu 29.06.06 r o godz. 10.00 po komisyjnym otwarciu ofert na zadanie „ Budowa sali sportowo-gimnastycznej w Kunach”, stwierdzono, że cena najkorzystniejszej z ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację w/w zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 93 pkt1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Władysławów 29 czerwca 2006 r.

Załączniki

Sala_sportowa_kuny (422kB) Zapisz dokument  
SIWZ (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja_Techniczna_Sala_Sportowa_Kuny (906.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-06-20 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-03-14 08:11:41
Ostatnia zmiana:2007-03-14 08:11:41
Ilość wyświetleń:1418

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij