ZPGP.271.8.2020                                                                                Władysławów, 18.11.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz. 10.30  W siedzibie Urzędu Gminy Władysławów (Zamawiającego) przy ul. Rynek 43 we Władysławowie, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

            Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 930.000,00 zł brutto na rok 2020.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Częstotliwość odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Termin płatności faktury

1

Zakład oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski ul. Paderewskiego 17
62-700 Turek

1 030 302,07 zł

2 razy w roku

30 dni

 

                                                                                                    Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                    (-) Elżbieta Klanowska