Urząd Gminy Władysławów: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554629-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000000, ul. Rynek  43, 62-710  Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej o łącznej długości 591 mb w dwóch odcinkach: Odcinek I – od km 0+000 do km 0+247, Odcinek II – od km 0+000 do km 0+344. Zakres prac obejmuje: - rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe, roboty ziemne w wykopie, wykonanie odwodnienia wgłębnego kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinkowo obustronnie ścieku krawędziowego betonowego, wykonanie obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej gr 6 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie zjazdów o nawierzchni betonowej kostki brukowej hr 8 cm (kolor), wykonanie w-wy stabilizacji gruntu cementem, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej, wykonanie podbudowy betonowej C12/15 o gr. 10 cm pod chodnik, wykonanie podbudowy betonowej C12/15 o gr. 20 cm pod zjazdy, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem, ułożenie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome, oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej z odcinkiem rowu krytego, wykonanie przepustów pod zjazdami włączeń do drogi powiatowej, roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazują: dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także istotne dla stron postanowienia umowy, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8


Dodatkowe kody CPV: 45112100-6, 45232453-2, 45233220-7, 45233290-8, 45233221-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1017110.30
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Inżynieryjnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Królowej Marysieńki 12
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1251045.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1251045.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1773874.87
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  11  na podstawie art. 8  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony.