Dot.: zawiadomienia o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.4.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi dojazdowej Wandów – Władysławów”.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert


Działając na podstawie art 7 ust. 1 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2019r. Poz. 1843) – w skrócie Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów, unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 21 lipca 2020r. Oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.


Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:


Zamawiający unieważnia pierwotnie podjętą decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy. (art. 7 ust.3 pzp). W związku z powyższym Zamawiając podjął decyzje o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

                                                        Wójt  Gminy Władysławów

                                                          (-) Elżbieta Klanowska