Gmina Władysławów Władysławów, dnia 21.07.2020r.

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.4.2020 pn.
„Budowa drogi dojazdowej Wandów – Władysławów”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 poz. 1843) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi dojazdowej Wandów - Władysławów”

Wybrano ofertę Wykonawcy:

Trans – Spili Spólka z o.o. ul. Graniczna 18a, 62-563 Licheń Stary.

Po podstawieniu do wzoru wg którego następuje, zgodnie z przyjętym w SIWZ, wybór najkorzystniejszej oferty (kryterium cena 60% znaczenia, okres gwarancji: 40% ), wskazano, że najkorzystniejszą jest oferta w/w Wykonawcy, która otrzymała 100 pkt. Cena oferty jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

  1. Oferty złożyli:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena 60% znaczenia

Liczba punktów w kryterium – okres gwarancji 40% znaczenia

RAZEM

1

Zakład Robót Inżynieryjnych Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12

62-510 Konin

47,09%

40,00%

87,09%

2

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

47,56%

40,00%

87,56%

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostwoych

Spółka Akcyjna

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

46,67%

40,00%

86,67%

4

Zakład Budowy Dróg

Henryk Mocny

ul. Polna 29

98-235 Błaszki

42,73%

40,00%

82,73%

5

Trans – Spili

Spólka z o.o.

ul. Graniczna 18a

62-563 Licheń Stary

60,00%

40,00%

100,00%

6

LuKpol Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

47,21%

40,00%

87,21%

7

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno, ul. Konwaliowa 6

62-586 Rzgów

32,56%

40,00%

72,56%


III . wykonawcy, którzy zostali wykluczeni: brak

IV. wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: brak

V. wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,- nie dotyczy