Urząd Gminy Władysławów

______________________________________________________________________                                                 Znak sprawy GGO.7011.12.2020                                         Władysławów, dn. 21.02.2020 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

w ramach rozeznania rynku

1. Zamawiający Gmina Władysławów  z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów, zaprasza do złożenia oferty na:

      Wykonanie dokumentacji projektowej - dobudowania jednej lampy oświetlenia drogowego w m.        Jabłonna działka  geodezyjna Władysławów, Jabłonna nr 219/9 (pas  drogi powiatowej nr        4474P)

       Istniejące  oświetlenie  znajduje  się w zarządzie  Spółki Oświetlenia  Ulicznego i Drogowego w         Kaliszu Sp. z o.o.

2.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. "Budowa oświetlenia w m. Jabłonna"  (planowany odcinek linia  czerwona  -mapka  załącznik).

3.      Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcje do projektu, która będą przedłożona do akceptacji przez Zamawiającego.

 

4.       W ramach projektu należy wykonać

            Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

·            opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (mapa do celów projektowych /          kopia mapy zasadniczej we własnym zakresie projektanta) – 5egz,

·            sporządzenie przedmiarów robót,

·            sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

·            sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

·            sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

·            uzyskanie wszystkich warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne),

·            uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i zezwoleń,

·            przygotowanie wniosku do Spółki Oświetlenia  Ulicznego i Drogowego w  Kaliszu                              o określenie warunków przyłączenia   do sieci elektroenergetycznej,

·            dokumentacja musi być kompletna wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu                wydanego przez odpowiedni organ.

·            Nadzór autorski – dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem w         terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne w         opracowanych projektach technicznych i inne.

 

 

5.      Warunki udziału:

1 Termin realizacji zamówienia do 15 lipiec 2020r

2 Miejsce i termin złożenia oferty na adres Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,                                                          62-710 Władysławów, pok. 104 do dnia 28.02.2020r. do godziny 09:00

3 Termin otwarcia ofert 28.02.2020r godz 09:30

4 Warunki płatności przelew 21 dni

5 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marceli Warmiński  tel.63 280 46 49

6  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić i wysłać formie pisemnej na adres         Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów,  pok. 104.

 

 

 

Na kopercie proszę wpisać

Oferta na  dokumentację projektową w ramach zadania." Budowa oświetlenia w m. Jabłonna  " – nie otwierać do 28.02.2020r.  do godziny 09:30”

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚĆ OFERTY

1. nazwa wykonawcy..............................

2. adres wykonawcy.............................

3. nr telefonu..................................

4. adres e-mail...............................

5. NIP.......................

6. Regon..................

7. nr rachunku bankowego …...........................................

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącej dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa oświetlenia w m. Jabłonna"   za:

netto:…................................................

VAT: …...............................................

brutto: …..............................................

(słownie: ..........................................................................................................)

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10 .Termin realizacji zamówienia …...................................

11. Okres gwarancji …...........................

12. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w okresie objętym umową

13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

 

dnia...........................                                   

 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 pieczątka wykonawcy