Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zapytanie cenowe w ramach rozeznania rynku na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowa w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa ( nr dz. 90)"

Urząd Gminy Władysławów

______________________________________________________________________                                                 Znak sprawy GGO.7011.05.2020r.                                      Władysławów, dn. 29.01.2020

                                  

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

w ramach rozeznania rynku

1. Zamawiający  Gmina Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów,  zaprasza do złożenia oferty na:

   Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej   realizacji zadania inwestycji drogowej               rozbudowa drogi gminnej  w miejscowości Głogowa w ramach zadania pn: "Rozbudowa drogi         wewnętrznej w m. Głogowa ( nr dz. 90)"

2.      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz  z decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla zadania " Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa ( nr dz. 90) oraz uzyskanie pozwolenia  na  budowę wydany przez odpowiedni organ.                 

3.      Dla terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr162/13Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r.     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I. Projektowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P33KDW – teren dróg wewnętrznych, P5R – tereny rolnicze. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi oznaczonej symbolem: P3KDL3 – tereny dróg lokalnych. Droga projektowana w kierunku

 4. Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

·        opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (mapa do celów projektowych we własnym zakresie projektanta) – 5egz, 

·        sporządzenie przedmiarów robót,

·        sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

·        sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

·        sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

·        uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, opinii i uzgodnień,

·        dostarczenie  dokumentacji w  formie  elektronicznej,

·        nadzór autorski – dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem w terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne w opracowanych projektach technicznych i inne.

5. Dokumentację należy opracować w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                                     w szczególności z :

·         ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

·        rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.1935ze zm.) wraz z załącznikami.

·        rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129 )

·        rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)

6.   Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

1)      budowę drogi (długość projektowanej drogi ok. 200 mb, szer. jezdni 4 m- zgodnie  z załącznikiem przebiegu planowanej drogi - linia czerwona )

2)      budowę zjazdów na działki przyległe  położonych przy drodze,

3)      rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących                      z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

4)      rozwiązanie kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi - do uzgodnienia,

5)      pobocza,- do uzgodnienia

6)      przepusty: oszacować osobiście po wizji w terenie,

Lokalizacja planowanej drogi :

Władysławów, Głogowa działka ewidencyjny nr 90, 

 

7.  Warunki udziału:

1  Termin realizacji zamówienia do  15 lipiec 2020r.

2 Miejsce i termin złożenia oferty na adres Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,                                                          62-710 Władysławów, pok. 104 do dnia 06.02.2020r. do godziny 09:00

3  Termin otwarcia ofert 06.02.2020r godzina 09:30                                                            

4 Warunki płatności przelew 21 dni

5  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marceli Warmiński tel. 63 280 46 49

6 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić i wysłać formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

 

Na kopercie proszę wpisać

Oferta pn." Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Głogowa ( nr dz. 90)  " – nie otwierać do 06.02.2020r.  do godziny 09:30”

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚĆ OFERTY

1. nazwa wykonawcy..............................

2. adres wykonawcy.............................

3. nr telefonu..................................

4. adres e-mail...............................

5. NIP.......................

6. Regon..................

7. nr rachunku bankowego …...........................................

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dot. zadania " Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa ( nr dz 90)"   za:

netto:…................................................

VAT: …...............................................

brutto: …..............................................

(słownie: ..........................................................................................................)

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10 .Termin realizacji zamówienia …...................................

11. Okres gwarancji …...........................

12. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w okresie objętym umową

13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

 

dnia...........................                                  

 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 pieczątka wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Droga w m. Głogowa (285.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik mapa m. Głogowa (712.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2020-01-29 10:23:09
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2020-01-29 10:30:58
Ostatnia zmiana:2020-01-29 10:31:01
Ilość wyświetleń:96
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij