Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zapytanie cenowe: Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycji drogowej (ZRID) udowa drogi w m. Olesin w ramach zadania "Budowa drogi w m. Olesin (ZRID)"

Urząd Gminy Władysławów

______________________________________________________________________                                                 Znak sprawy GGO.7011.03.2020                                                           Władysławów, dn. 17.01.2020r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

w ramach rozeznania rynku

 

  1.Zamawiający Gmina Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów,                 zaprasza do złożenia oferty na:

          Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej  realizacji zadania inwestycji drogowej (ZRID)             budowa drogi w m. Olesin  w ramach zadania "Budowa  drogi w m. Olesin (ZRID)"

2.  Przedmiotem zamówienia jest, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, z decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla zadania "Budowa  drogi w m. Olesin" oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r Nr 193, poz. 1194 ze zm.) dla w/w przedsięwzięcia. Dla terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr163/13Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I. Projektowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C 30KDD.

3.  Zakres dokumentacji 

1)      Badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych

2)      Projekty geodezyjnego podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi.

3)      Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

·         opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (mapa do celów projektowych / kopia mapy zasadniczej we własnym zakresie projektanta) – 5egz,

·         sporządzenie przedmiarów robót,  3 egz.

·         sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, po 3 egz.

·         sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

·         sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3 egz

·         uzyskanie wymaganych warunków, opinii i uzgodnień,

·         opracowanie projektów przebudowy urządzeń  infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  zarządzania  drogami  lub potrzebami ruchu  drogowego, kolidujących  z inwestycją, jeżeli takowe  wystąpią – 5 egz.

·         dostarczeni  dokumentacji w  formie  elektronicznej,

·         nadzór autorski – dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem w terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne w opracowanych projektach technicznych i inne.

 

4)      Operat wodno - prawny oraz uzyskanie decyzji - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wód, (jeżeli będzie to konieczne).

5)      Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem                   (3 egzemplarze).

6)      Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia wraz z projektem wycinki i planem nasadzeń.

7)      Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji wszystkie  branże, niezbędnych do uzyskania decyzji    o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 zezm.).

8)      Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz.1194 ze zm.).

4.  Dokumentację należy opracować w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa  w szczególności z :

·         ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

·         ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r .  , poz. 1474 ze zm.).

·         rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.1935ze zm.) wraz z załącznikami.

·         rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129 )

·         rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)

 

5.  Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

1)     budowę drogi (długość projektowanej drogi ok. 850 m - zgodnie z załączoną mapką  linia w kolorze czerwonym),

2)     budowę zjazdów na działki przyległe do drogi zapewniających dojazd (po uzgodnieniu z  właścicielami),

3)     rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących                      z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

4)     rozwiązanie kompleksowego, odwodnienia drogi z ewentualnym uwzględnieniem odprowadzeniem wód poza pas drogowy,

5)      projekt realizowany w kierunku budowy drogi publicznej.

6.  Na cenę  ofertową  składa  się wykonanie  dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia  podziałami geodezyjnymi i wszelkimi niezbędnymi  uzgodnieniami, decyzjami i dokumentami branżowymi.

7.  Termin realizacji zamówienia  31 październik 2020r.

8.  Miejsce i termin złożenia oferty do dnia 30.01.2020r do godziny 09:00 na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pok. 104, z dopiskiem na kopercie: Oferta pn.” Budowa  drogi w m. Olesin (ZRID)„Nie otwierać przed                    30.01.2020 r. godz. 09.30”

9.  Termin otwarcia ofert 30.01.2020 r. do godziny 09:30

10.Warunki płatności przelew 21 dni

11.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marceli Warmiński tel. 63-280-46-49

12.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz dostarczyć w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów  (UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

 

 

 

 

 

 

TREŚĆ OFERTY

1. nazwa wykonawcy..............................

2. adres wykonawcy.............................

3. nr telefonu..................................

4. adres e-mail...............................

5. NIP.......................

6. Regon..................

7. nr rachunku bankowego …...........................................

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dot. zadania "Budowa  drogi w m. Olesin (ZRID) "   za:

netto:…................................................

VAT: …...............................................

brutto: …..............................................

(słownie: ..........................................................................................................)

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10 .Termin realizacji zamówienia …...................................

11. Okres gwarancji …...........................

12. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w okresie objętym umową

13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

 

dnia...........................                                  

 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 pieczątka wykonawcy          

 

 

 

 

Załączniki

SKM_C25820012014500 (330kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2020-01-20 14:46:37
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2020-01-20 14:48:24
Ostatnia zmiana:2020-01-20 14:48:32
Ilość wyświetleń:107
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij