Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zapytanie cenowe na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania realizacji inwestycji drogowej (ZRID) przebudowy drogi wewnętrznej ul. Zygmuntowska i ul. Orla w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie"

ZAPYTANIE CENOWE

w ramach rozeznania rynku

1. Zamawiający Gmina Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów, zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania realizacji inwestycji drogowej (ZRID) przebudowy drogi wewnętrznej ul. Zygmuntowska i ul. Orla  w ramach zadania "Przebudowa dróg  wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie”

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami (wszystkie  branże) dla zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie” oraz złożenie w terminie realizacji projektu,  wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) dla w/w przedsięwzięcia. Dla terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr163/13Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I i II. Projektowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem S 83KDD, symbolem S 84KDD, symbolem S 98KDD, symbolem T 14KDL, symbolem O 14KDL/1 oraz symbolem  O 14KDL/2 .

Zakres dokumentacji 

a)    Badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych

b)     Projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.)  (5 egzemplarzy)

c)     Projekty budowlano - wykonawcze sieci kanalizacji wód opadowych wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) (5 egzemplarzy).

d)     Projekty budowlano-wykonawcze pozostałych branż kolidujących z projektowaną drogą wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) (5 egzemplarzy).

e)      Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem                  (3 egzemplarze).

f)     Przedmiary robót z uwzględnieniem wyniesienia nowych punktów w terenie po                                  3 egzemplarzy dla każdego z projektów budowlanych.

g)      Kosztorysy Inwestorskie po 3 egzemplarzy dla każdego z projektów budowlanych.

h)     Operat wodno-prawny oraz uzyskanie decyzji - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wód.(jeżeli będzie to konieczne; wartość operatu należy wyszczególnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o wartość niewykonanego operatu wodno – prawnego zostanie pomniejszona cena całkowita wykonania zadania)

i)       Uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jeśli konieczne.

j)     Raport oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczny; wartość raportu należy wyszczególnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o wartość niewykonanego raportu OOŚ zostanie pomniejszona cena całkowita wykonania zadania)

k)      Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót po 3 egzemplarzy dla każdego z projektów budowlanych.

l)     Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia wraz z projektem wycinki i planem nasadzeń.

m)     Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

n)     Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji                              o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  oraz złożenie w terminie realizacji projektu,  wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID)zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.). 

o)     Nadzór autorski – dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem w terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne w opracowanych projektach technicznych, uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko i inne

 

Dokumentację należy opracować w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                              w szczególności z :

a)      ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

b)      ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

c)      rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.) wraz z załącznikami.

d)      rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129 ze zm.)

e)      rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004 nr130 poz. 1389)

Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

a)      przebudowę drogi wraz z chodnikiem dwustronnym (długość projektowanej drogi ok. 1200m)

b)      budowę sieci kanalizacyjnej deszczowej

c)      budowę zjazdów na działki przyległe do drogi zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze,

d)      rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi

  1. Termin realizacji zamówienia  31 październik 2019r
  2. Miejsce i termin złożenia oferty na adres Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,  62-710 Władysławów, pok. 104, do dnia 18.07.2019r do godziny 10:30 z dopiskiem na kopercie „Nie otwierać przed 18.07.2019 r. godz. 10.30”
  3. Termin otwarcia ofert 18.07.2019r do godziny 11:00
  4. Warunki płatności przelew 21 dni
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marceli Warmiński
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

Załączniki

1 (655.3kB) Zapisz dokument  
2 (2MB) Zapisz dokument  
zapytanie cenowe. (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zdjęcie ORLA i Zygmuntowska (1.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Aldona Walczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Walczak
Data wprowadzenia:2019-07-12 12:20:43
Opublikował:Aldona Walczak
Data publikacji:2019-07-12 12:22:09
Ostatnia zmiana:2019-07-12 12:22:27
Ilość wyświetleń:209
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij