Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów

Ogłoszenie nr 500292207-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Urząd Gminy Władysławów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 646008-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.32.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych o kodach: 200301; 200101; 200102; 200139; 200201; 200307 do RIPOK - zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022” jest nim Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Sulańskiej 13 oraz odbierania, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów – powiat turecki, woj. wielkopolskie przez okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. W przypadku bloku przy ul. Górniczej 1 we Władysławowie dostarczenie 6 szt. pojemników 1100 litrów do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, które powinny być oznakowane w ujednoliconych kolorach przyporządkowanych następującym frakcjom odpadów: - niebieski, z przeznaczeniem na papier i tekturę; - żółty, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale (puszki po napojach itp.) oraz opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, śmietanie, sokach itp.); - zielonych, z przeznaczeniem na opakowania szklane; - brązowych, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; - minimum 2 szt. pojemników stalowych (1100 l.) przeznaczonych na popiół i żużel paleniskowy. W przypadku gdy okaże się, że ilość tych pojemników jest niewystarczająca wykonawca jest zobowiązany dostosować ją do bieżących potrzeb. Worki dla mieszkańców gminy będą dostarczane w okresie obejmującym przedmiot zamówienia a w przypadku pierwszej dostawy worków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.01.2019r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt każdemu właścicielowi nieruchomości, kosz przeznaczony do selektywnej zbiórki popiołów a w przypadku bloku przy ul. Górniczej 1 we Władysławowie kontenera KP7 do dnia 10.01.2019 r. Odbiór i transport odpadów obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Władysławów – zwanej dalej „Gminą”. Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy – zwanych dalej właścicielami nieruchomości – należy rozumieć: właścicieli, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości zamieszkałe w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą położoną w granicach administracyjnych Gminy Władysławów. Zamówienie obejmuje właścicieli nieruchomości znanych w chwili obecnej oraz poznanych w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. b) Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) Gminy Władysławów położonego w miejscowości Russocice (przy oczyszczalni ścieków). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, metal, szkło oraz opakowania szklane, papier i tekturę, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 546040.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Paderewskiego 17
Kod pocztowy: 62-700
Miejscowość: Turek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 546040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 546040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 546040.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 11  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Aldona Walczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Walczak
Data wprowadzenia:2018-12-06 11:36:46
Opublikował:Aldona Walczak
Data publikacji:2018-12-06 11:38:17
Ostatnia zmiana:2018-12-06 11:38:18
Ilość wyświetleń:267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij