Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym gminy Władysławów.

Ogłoszenie nr 500012687-N-2018 z dnia 17-01-2018 r.

Urząd Gminy Władysławów: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym gminy Władysławów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym gminy Władysławów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.15.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wraz z utrzymaniem punktów świetlnych i konserwacją infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Gminy Władysławów, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

 

Dodatkowe kody CPV: 50232110-4, 65310000-9, 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 384634.15
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: wrocławska 71a
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 384634.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 384634.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384634.15
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 11  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, palców i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy, rozumiane jako finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na terenie gminy Władysławów jest Oświetlenie Uliczne i drogowe sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu (gmina posiada udziały w spółce). Z uwagi na fakt, że gmina jest zobowiązana w ramach realizacji zadania własnego do pokrywania kosztów związanych oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie gminy, a także to, że jedynym właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest OUiD sp z o.o. w Kaliszu, istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2018-01-17 10:32:17
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2018-01-17 10:33:21
Ostatnia zmiana:2018-01-17 10:33:27
Ilość wyświetleń:362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij