Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów".

Urząd Gminy Władysławów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627534*N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)Usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych o kodach: 200301; 200101; 200102; 200139; 200201; 200307 do RIPOK - zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” jest nim Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Sulańskiej 13 oraz odbierania, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów – powiat turecki, woj. wielkopolskie przez okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz sukcesywne dostawy tym właścicielom worków do gromadzenia odpadów. Worki będą dostarczane w okresie obejmującym odbiór i transport tych odpadów oraz w przypadku pierwszej dostawy worków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.01.2018 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt każdemu właścicielowi nieruchomości, kosz przeznaczony na selektywną zbiórkę popiołów w terminie do dnia 10.01.2018 r. Odbiór i transport odpadów obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Władysławów- zwanej dalej „Gminą”. Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy -zwanych dalej właścicielami nieruchomości- należy rozumieć : właścicieli, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości zamieszkałe w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą położoną w granicach administracyjnych Gminy Władysławów. Zamówienie obejmuje właścicieli nieruchomości znanych w chwili obecnej oraz poznanych w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. b)Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) Gminy Władysławów położnego w miejscowości Russocice (przy oczyszczalni ścieków). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania szklane, papier i tekturę, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 481800.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 17
Kod pocztowy: 62-700
Miejscowość: Turek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 520344.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 520344.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 520344.00
Waluta: 520344.00

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetragu nieograniczonego  na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Najkorzystniejsza pod względem SIWZ.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2018-01-16 10:28:59
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2018-01-16 10:32:02
Ostatnia zmiana:2018-01-16 10:32:05
Ilość wyświetleń:324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij