Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadania pn.: " Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej".

Ogłoszenie nr 500030484-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.

Urząd Gminy Władysławów: Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564459-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564459-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej: Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i chodnika, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i chodnika, podbudowa z betonu C12/15 pod zjazdy gr. 15, w-wa odsączająca pod chodnik z piasku gr. 10, obrzeże betonowe 6×20 za chodnikiem, ustawienie krawężnika 15×30×100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych wtopionych 12×25 za wjazdami wraz z wykonaniem łay betonowej z oporem z betonu C12/15, nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8 cm (cegiełka), nawierzchnia chodniku z kostki brukowej betonowej kolor szary (cegiełka) gr. 6 cm, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45232210-7, 45233252-0, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 104723.60
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PHU EKO-BRUK Lidia Uznańska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kuny 129G
Kod pocztowy: 62-710
Miejscowość: Władysławów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 128810,02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128810,02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248667,97
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetragu nieograniczonego  na podstawie art. 11  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Najkorzystniejsza oferta zgodnie ze SIWZ.

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2017-09-19 12:03:10
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2017-09-19 12:28:01
Ostatnia zmiana:2017-09-19 12:28:11
Ilość wyświetleń:423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij