Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizaca ulicy Łokietka we Władysławowie - etap II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Władysławów: Modernizacja ul. Łokietka we Władysławowie - etap II
Numer ogłoszenia: 165354 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Łokietka we Władysławowie - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dzieła : Modernizacja ulicy Łokietka we Władysławowie - etap II W ramach zadania zostaną wykonane : - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie, - zjazdy do posesji, - budowa chodnika, - roboty wykończeniowe, - inwentaryzacja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacja techniczna oraz kosztorysy ofertowe Uwaga: Wszelkie użyte w dokumentacji technicznej jak i w innych dokumentach, nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne opisywanym i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Przed wbudowaniem materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań równoważnych. Świadczenia dodatkowe - roboty, usługi, dostawy, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia, a które nie są ujęte w załączonych przedmiarach robót są następujące: a) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych, b) deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i zastosowania w budownictwie, kosztorys powykonawczy, c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, d) koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody: spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, każda za kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100), zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody: spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej . zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody: spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów,sekretariat ,pokój 104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                          Wójt Gminy Władysławów

                                                                                           ( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

siwz - chodniki Władysławów (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 - 6 chodniki we Władysławowie (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA chodniki (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - chodnik Władysławów (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0.Wykaz specyfikacji (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.Opis techniczny (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3.D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. D-02.00.01 Roboty ziemne. wymagania ogolne (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4.Opis projektu zagospodarowania (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworów (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6.D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7.D-04.01.01 Koryto wraz z pfilowaniem i zageszczeniem podlo (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyc (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. D-04.08.01.Wyrównanie podbudowy miesznkami mineralno as (91kB) Zapisz dokument  
11.D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowedgo wg WT-1 i (368.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (411kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wią (328kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. D-07.02.01 0znakowanie pionowe (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.D-08.07.01a_Progi_zwalniajace na jezdniach (929.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robot ulica lokietka - II etap (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scan002 (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scan003 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scan005 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scan006 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-07-03 13:22:19
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-07-03 13:34:13
Ostatnia zmiana:2015-07-03 13:34:16
Ilość wyświetleń:868

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij