Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego we Władysławowie w ilości 45.000l i parametrach jakościowych zgodnych z normą PN - C -96024/L1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wladyslawow.bip.net.pl


Władysławów: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w ilości 45 000 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z normą PN-C-96024:L1.
Numer ogłoszenia: 5440 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin. Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w ilości 45 000 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z normą PN-C-96024:L1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w ilości 45 000 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z normą PN-C-96024:L1..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję posiadania , o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) zakresie obrotu paliwami objętym niniejszym zamówieniem, tj. olejem opałowym, ze względu na to, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia przy czym wartość każdego zamówienia była nie mniejsza niż wartość netto dostaw w składanej ofercie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    składa oświadczenie w trybie art.22 ut.1 ustawy Pzp

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    składa oświadczenie w trybie art.22 ut.1 ustawy Pzp

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    składa oświadczenie w trybie art.22 ut.1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - termin płatności faktury - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie ul. Rynek, 43, 62-710 Władysławów, woj:wlkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie ul. Rynek, 43, 62-710 Władysławów, pokój 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                         p.o  Dyrektora GZOE i AO

                                                                                                                                          ( - ) Alicja Olek

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

przetarg paliwo 2015(wersja B) (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-01-09 13:32:22
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-01-09 13:44:48
Ostatnia zmiana:2015-01-09 13:45:04
Ilość wyświetleń:997

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij