Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów

Władysławów, dnia 05.01.2007 r.ROŚ 7624-9/06


OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY WŁADYSŁAWÓW


Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku 129 poz. 902 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Władysławów zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2007 r. na wniosek Pana Jana Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ZHUIP” Jan Grzelak z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 10 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech generatorów energii wiatrowej o wysokości wieży do 50 m i sumarycznej mocy do 1 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Chylin, gmina Władysławów.


W decyzji tej zostały ustalone następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:


1.  Nazwa przedsięwzięcia:


Budowa czterech generatorów energii wiatrowej o wysokości wieży do 50 m i sumarycznej mocy do 1 MW wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej. Przedsięwzięcie jest zespołem urządzeń przetwarzających kinetyczną energię wiatru w energię elektryczną.


2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:


Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 212/2 położona w miejscowości Chylin, gmina Władysławów. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów symbolem R i przeznaczonym pod uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.  


3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:


1)  Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
2)  Zapewnić właściwy nadzór prac budowlanych w celu uniknięcia powstania awarii i strat  wskutek ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.
3)  Harmonogram realizacji robót winien przewidywać prowadzenie robót jedynie w porze dziennej.
4)  Postępowanie z wytworzonymi podczas prowadzenia prac budowlanych oraz w okresie eksploatacji i ewentualnej likwidacji elektrowni odpadami powinno być zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).
5)  Przestrzegać dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).
6)  Z wyłączeniem części terenu pod zabudowę dla czterech elektrowni wiatrowych struktura użytkowania nieruchomości nie powinna ulec zmianie i winna nadal nadawać się do wykorzystania pod uprawy polowe.
7)  Po zakończeniu robót budowlanych pokrywę glebową i szatę roślinną (poza powierzchniami utwardzonymi) doprowadzić do stanu pierwotnego.


4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:


1) Przyjąć rozwiązania techniczne umożliwiające wyciszenie pracy urządzeń mechanicznych elektrowni będących źródłem hałasu (m. in. wirnika i przekładni).
2) Oznakować elektrownie wiatrowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130 poz. 1193 ze zmianami).
3) Planowana instalacja nie może powodować przekraczania wartości dopuszczalnych poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841).
4) Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m.5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:


Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakresie uwzględnionym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).


6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:


Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko, w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 ze zmianami).


7. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:


Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r.,       Nr 129 poz. 902 ze zmianami) wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


8. Nałożenie dodatkowych obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania  kompensacji przyrodniczej:


1) Sumaryczna moc zamontowanych  czterech generatorów elektrowni wiatrowych nie powinna przekroczyć  1MW.
2) Wysokość wieży elektrowni wiatrowej powinna wynosić max 50 m.
3) Roboty ziemne podczas montażu generatorów elektrowni wiatrowych należy prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczeń istniejącej szaty roślinnej.
4) Inwestor zobowiązany jest do spełnienia wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami).Z pełną treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój 111 w godzinach pracy urzędu

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2007-01-05 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-01-25 15:30:51
Ostatnia zmiana:2007-01-25 15:30:51
Ilość wyświetleń:2133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij