Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnyh i wewnętrznyh na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014

Władysławów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 431078 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014 polegającej na: -skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Zamawiającego) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, -skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: -załączonym wykazem dróg do odśnieżania, -załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, Za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Integralną część SIWZ stanowią wykazy dróg oraz mapy poglądowe. . Opis części zamówienia: Zadanie Nr 1 - sołectwa: Wyszyna, Jabłonna , Beznazwa, Tarnowski Młyn Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (25,140 km) i usuwanie śliskości zimowej (12,300 km). Zadanie nr 2 -sołectwa Skarbki, Milinów, Stefania, Leonia, Olesin, Natalia, Kamionka , Kuny Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (21,500 km) i usuwanie śliskości zimowej (10,350 km). Zadanie Nr 3 - sołectwa Władysławów, Chylin, Głogowa Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (9,251 km) i usuwanie śliskości zimowej (6,681 km). Zadanie Nr 4 - sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Międzylesie Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (11,700 km) i usuwanie śliskości zimowej (7,100 km)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014 polegającej na: -skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Zamawiającego) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, -skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: -załączonym wykazem dróg do odśnieżania, -załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, Za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Integralną część SIWZ stanowią wykazy dróg oraz mapy poglądowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać się, że: -dysponuje urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, to znaczy co najmniej dwoma pługami odśnieżnym, w tym co najmniej jednym typu średniego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku oraz co najmniej jedną piaskarką na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku na jedno zadanie, przy czym co najmniej jeden z pojazdów wyposażonych w pług odśnieżny musi posiadać napęd na dwie osie. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wykazie narzędzi i urządzeń oferenta. W przypadku braku niezbędnych urządzeń należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać się, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dot. podmiotów gospodarczych), jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej usługi (dot. osób fizycznych). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi postanowieniami: Zamawiający z przyczyn zależnych od niego ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie spowodowana zwiększeniem przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia na skutek działania tzw. siły wyższej i sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia np. ze względu na brak możliwości przewidzenia warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT nastąpi w trakcie obowiązywania umowy i wynikać będzie ze zmiany przepisów podatkowych. Strona wnioskująca wystąpi pisemnie z prośbą o zmianę podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Okres trwania zimowego utrzymania może być skrócony decyzją Zamawiającego lub wydłużony za zgodą obu stron. Dopuszcza się zmianę wartości umownej ze względu na brak możliwości przewidzenia warunków atmosferycznych w sezonie zimowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul.Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 11:30, miejsce: sektetariat - pokój 104 Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sołectwa: Wyszyna, Jabłonna , Beznazwa, Tarnowski Młyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (25,140 km) i usuwanie śliskości zimowej (12,300 km)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sołectwa Skarbki, Milinów, Stefania, Leonia, Olesin, Natalia, Kamionka , Kuny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (21,500 km) i usuwanie śliskości zimowej (10,350 km)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sołectwa Władysławów, Chylin, Głogowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (9,251 km) i usuwanie śliskości zimowej (6,681 km)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Międzylesie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (11,700 km) i usuwanie śliskości zimowej (7,100 km)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                    Wójt Gminy Władysławów
 •                                                                                   ( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

SIWZ -zimowe utrzymanie (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_1 oferta (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_2 - formularz cenowy (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_3 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_4 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_5 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_6 - umowa (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_11- grupa kapitałowa (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis przedmiotu zamówienia zał_ nr 12 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana siwz - zimowe utrzymanie (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2013-10-23 08:37:46
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2013-10-23 08:55:08
Ostatnia zmiana:2013-10-28 13:03:32
Ilość wyświetleń:994

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij