Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Władysławów: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów
Numer ogłoszenia: 223248 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów -powiat Turecki, woj. Wielkopolskie przez okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2013r. oraz sukcesywne dostawy tym właścicielom worków do gromadzenia odpadów. Worki będą dostarczane w okresie obejmującym odbiór i transport tych odpadów oraz w przypadku pierwszej dostawy worków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2013r. Odbiór i transport odpadów obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Władysławów- zwanej dalej Gminą. Przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy -zwanych dalej właścicielami nieruchomości- należy rozumieć : właścicieli, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości zamieszkałe w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zamieszkałą położoną w granicach administracyjnych Gminy Władysławów. Zamówienie obejmuje właścicieli nieruchomości znanych w chwili obecnej oraz poznanych w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ zamieszczony na stronie internetowej www.wladyslawow.bip.net.pl. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych ). Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku 66 8557 0009 0700 0007 2007 0005 z dopiskiem: Wadium na - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów. Wadium ma być złożone przed upływem terminu składania ofert. Wadium złożone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne, gdy bank prowadzący w.w rachunek Zamawiającego otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Do oferty zaleca się dołączyć dowód(y) wniesienia wadium przez Wykonawcę (np. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu wadium na konto Zamawiającego; oryginał dokumentu będącego inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego). Wadium ma być wniesione na cały okres związania ofertą - przedstawienie gwarancji lub poręczenia na okres krótszy niż wskazany przez zamawiającego termin związania ofertą będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib (adres), b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Wykazania przez Wykonawcę, że posiada wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Władysławów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych -o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) . Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia. Sposób oceny zgodnie z formułą -spełnia- nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie usługi odbierania odpadów z nieruchomości przez okres co najmniej 3 m-cy o łącznej wartości co najmniej 40.000 zł brutto. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia. Sposób oceny zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Wykazania iż dysponuje co najmniej : dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kom paktującej. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia. Sposób oceny zgodnie z formułą -spełnia- nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający żąda:oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia. Sposób oceny zgodnie z formułą -spełnia- spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 PLN (słownie : trzysta tysięcy złotych). Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia. Sposób oceny zgodnie z formułą -spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w SIWZ, w tym istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy lub w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Zmiana terminu realizacji lub przedmiotu umowy: Zmiany spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu lub przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego zaistnienia nie da się przewidzieć. W szczególności siłą wyższą będzie zgon Wykonawcy, a także niekorzystne warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne, a w tym klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) czy działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć. zmiany będące następstwem działania organów administracji. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany zakresu usług lub sposobu ich wykonania uwagi na zdarzenia będące następstwem okoliczności niezależnych od stron oraz nieprzewidywalne w chwili zawarcia umowy. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów lub miejsca dostarczania odpadów z uwagi na nieprzewidywalne w chwili zawarcia umowy działania lub zaniechania podmiotów trzecich- w szczególności awaria RIPOK lub działania organów administracji lub zmiany przepisów prawa. Pozostałe zmiany: Zmiana podwykonawcy -zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ; Rozszerzenie lub zawężenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do niepomniejszenia jakości wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w szczególności pod względem dbałości o środowisko ; Zmiana w zakresie Wykonania zamówienia siłami własnymi; Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964e. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr16 ,poz.93 z późn. zm.). Zmiana przedmiotu umowy, terminu jej obowiązywania, częstotliwości odbioru, pojemników/worków, rodzajów odpadów lub inna zmiana spowodowana zmianą aktów prawa miejscowego lub zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia. Zmiana przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaju odpadów jakie wykonawca odbiera w danych workach lub samych worków -zmiana spowodowana zmianą postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławów. Zmiana miejsca docelowego transportu odpadów spowodowana awarią RIPOK lub zmianą przyporządkowania RIPOK dla Gminy przez organy administracji publicznej niezależne od Zamawiającego. Inne zmiany, których warunki zostały określone w istotnych postanowieniach , które zostaną wprowadzone do umowy Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Powyższe zmiany do umowy mogą być wprowadzone poprzez zmianę umowy - aneks w formie porozumienia stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego -Urząd Gminy Władysławów, ul Rynek 43, 62-710 Władysławów ( pokój 104, piętro ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie                  

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                     ( - ) Krzysztof Zając


Załączniki

SIWZ odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławów (428.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2013-06-11 10:26:10
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2013-06-11 10:46:24
Ostatnia zmiana:2013-06-11 10:46:26
Ilość wyświetleń:1168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij