Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku

Władysławów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 219478 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690.000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w Budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku, w tym: Modernizacja systemu wodociągowego Gminy Władysławów - 400.000,- zł Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - 290.000,- zł 2. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: I transza - 300.000,00 - do dnia 01.07.2013 r. II transza - 390.000,00 - do dnia 25.09.2013 r. Kwota kredytu: 690 000,00 3.Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od IV kwartału 2014 r. do II kwartału 2022 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ Odsetki będą naliczane i spłacane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty przekazanej do dyspozycji zamawiającemu na jego konto bankowe w ramach uruchomionego kredytu . Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia ( malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, liczone poprzez sumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M z pierwszego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału i wartości marży podanej przez Bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 1% wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do dwudziestego dnia ostatniego miesiąca danego kwartału. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, czyli, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • w celu spełnienia w.w warunku wykonawca dostarczy zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług udzielenia kredytu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Należy udokumentować udzielenie w powyższym okresie minimum 3 kredytów o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł każdy jednostkom samorządu terytorialnego.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 09:00, miejsce: sekretariat , pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62- 710 Władysławów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                 Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                  ( - ) Krzysztof Zając

  Załączniki

  SIWZ - kredyt 2013 (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał_ nr 1 -kredyt 2013 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  załącznik nr 3 -kredyt 2013 ( umowa) (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  załącznik nr 4 do siwz -kredyt 2013 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług - kredyt 3013 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  załącznik nr 6 - kredyt 2013 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisu (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Harmonogram (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  nip (676.4kB) Zapisz dokument  
  Rb-27S-2010-IV-Kw (998.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S-2011-IV-Kw (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S-2012-I- Kw (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S-2012-IV-Kw (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S 2013-I-Kw (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S-2010-IV-Kw (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S-2011-IV-Kw (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S-2012-I-Kw (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S-2012-IV-Kw (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S-2013-I-Kw (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N-2010-IV-Kw (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N-2011-IV-Kw (574.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N-2012-I-Kw (574.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N-2012-IV-Kw (548.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N-2013-I-Kw (580.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS-2010-IV-Kw (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS-2011-IV-Kw (464.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS-2012-I-Kw (459.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS-2012-IV-Kw (439.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS-2013-I-Kw (473.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-PDP-2010-IV-Kw (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-PDP-2011-IV-Kw (390.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-PDP-2012-IV-Kw (358.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z-2010-IV-Kw (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z-2011-IV-Kw (638kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z-2012-I-Kw (630.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z-2012-IV-Kw (607.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z-2013- I-Kw (660kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  regon (1.2MB) Zapisz dokument  
  Wieloletnia pognoza finans. (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  wykaz instytucji (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  wykaz rach. (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zadluzenie (178.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zaświadczenie o wyborze wójta (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2013-06-07 10:28:26
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2013-06-07 11:03:08
  Ostatnia zmiana:2013-06-07 11:03:24
  Ilość wyświetleń:1134

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij