Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ulice Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie- etap II

 

Władysławów: Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ulice Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie - etap II
Numer ogłoszenia: 305896 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ulice Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie - etap II.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ulice Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie - etap II.Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarze robót , projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Załączniki stanowią integralną część SIWZ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.09.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania takich uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkiem dotyczącym osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: a) zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto, b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej siłami wyższymi, c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 Prawa zamówień publicznych; d) pozostałe zmiany: możliwość rozwiązania umowy w przypadku likwidacji Wykonawcy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43,.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                              Wójt Gminy Władysławów
                                                                                    ( -) Krzysztof Zając

  Załączniki

  SIWZ - Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego - II etap (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  3. PRZEDMIAR - Ul Bolesława Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  3.PRZEDMIAR Bud ulicy Chrobrego i Królowej jadwigi we Władysławowie - II etap (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE -str tyt (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  2. OST D-M 00.00.00 Wymagania ogólne (136.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  3. ST D-01.00.00 roboty przygotowawcze (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  4.SST D-02.00.00 Rob. ziemne (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  5. D-03.00.00 Odwodnienie (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  6. SST D-04.00.00 Podbudowy (148.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  7. SST D-05.00.00 Nawierzchnie asfaltowe (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  8. SST -06.00.00 Przepusty (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  9. ST D-08.00.00 elementy ulic (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  10 D -09.00.00 Roboty wykończeniowe (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  opis techniczny Władysławów (203.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 1 plan orientacyjny (920.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 2 Plan zagospodarowania terenu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 2 Projekt zagospodarowania terenu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 5 szczegóły konstrukcyjne (246.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 6 konstrukcje nawierzchni (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 7 Zjazd indywidualny (334.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 8 przepust 600 (566kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 9 odwodnienie do przepustu (475.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 10 studzienka wodnościekowa (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 11 studzienka rewizyjna (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 12 kostka betonowa 60 (452.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 12 kostka betonowa 80 (602.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 12 Krawężniki (596.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 12 krawężniki łukowe (501.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 12 obrzeża betonowe (400.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 31 Przekrój podłużny A-H (232.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 32 Przekrój podłużny A1-A2 (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 41 przekroje normalne A-H (987.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rys 42 przekroje normalne A1-A2 (755.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2012-08-20 11:44:10
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2012-08-20 12:59:48
  Ostatnia zmiana:2012-08-20 12:59:58
  Ilość wyświetleń:1239

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij