Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa boiska sportowego w Russocicach


Władysławów: Budowa boiska sportowego w Russocicach
Numer ogłoszenia: 110260 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego w Russocicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę boiska sportowego w Russocicach, w ramach którego przewiduje się : ogrodzenie terenu, piłkochwyty, boisko 120x80 m trawiaste do piłki nożnej, zakup i montaż bramek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są integralną częścią niniejszej SIWZ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 36.40.00.00-5, 45.34.20.00-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą -spełnia-nie spełnia - na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat (słownie: pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert wykonał nie mniej niż 1 (słownie: jedno) zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) polegające na wybudowaniu boiska sportowego trawiastego. W przypadku robot budowlanych, których wartość była wyrażona w Euro, do przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano wymieniony zakres.Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą -spełnia-nie spełnia - na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą -spełnia-nie spełnia - na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą -spełnia-nie spełnia - na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą -spełnia-nie spełnia - na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia                                                                                     

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  kosztorys ofertowy

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie projektu, b) zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto, c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej siłami wyższymi, d) pozostałe zmiany: możliwość rozwiązania umowy w przypadku likwidacji Wykonawcy. 16.5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy władysławów, ul. rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2012 godzina 09:30, miejsce: sekretariat , pokój 104 Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju t.j na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


                                                                                               Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                           ( - ) Krzysztof Zając  Załączniki

  siwz - boisko (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał 1-4 boisko (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał_5 - boisko (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zał 6 - umowa boisko (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Opis techniczny 1 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar robót_Boisko sportowe w Rusocicach (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Specyfikacja techniczna boisko w Rusocicach (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2012-04-06 12:06:53
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2012-04-06 12:20:19
  Ostatnia zmiana:2012-04-06 12:20:25
  Ilość wyświetleń:1059

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij