Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zblokowanej oczyszczalni mechanicznej i przepompowni scieków na oczyszczalni scieków w Russocicach

Władysławów: Budowa zblokowanej oczyszczalni mechanicznej i przepompowni scieków na oczyszczalni scieków w Russocicach
Numer ogłoszenia: 202354 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zblokowanej oczyszczalni mechanicznej i przepompowni scieków na oczyszczalni scieków w Russocicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa zblokowanej oczyszczalni mechanicznej i przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Russocicach, polegająca na: 1. Budowie przepompowni ścieków. 2. Budowie zblokowanej oczyszczalni mechanicznej umieszczonej pod wiatą. 3. Budowie sieci technologicznych łączących projektowane obiekty. 4. Budowie zasilania i sterowania przepompowni i zblokowanej oczyszczalni mechanicznej. 5. Czyszczeniu reaktora SBR z nagromadzonych osadów. Reaktor SBR posiada następujące parametry: średnica D=12,0m, wysokość czynna H=6,0m. Grubość warstwy osadu wynosi ok. 0,4m. 6. Wymianie membran w dyfuzorach talerzowych HD 270 w liczbie 140szt. i płukaniu rusztu napowietrzającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz przedmiotu zawartego w punktach 5 i 6 zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) jedną robotę budowlaną , polegającą na budowie przepompowni ścieków 2) jedną robotę budowlaną , polegającą na budowie zblokowanej oczyszczalni mechanicznej o przepustowości minimum 50m3/d i o wartości co najmniej 100.000,00 zł (w przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych). 3) jedną robotę budowlaną , polegającą na montażu rusztu napowietrzającego lub wymianie membran w dyfuzorach w liczbie minimum 100szt. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejscawykonania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane przez Wykonawcę roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - Kierownik robót budowlanych - posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w przypadku uprawnień uzyskanych przed wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane należy złożyć inne aktualne uprawnienia, odpowiednie do wymaganego przez zamawiającego zakresu; aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) a) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 100.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

                                                                                            z up. Wójta Gminy Władysławów

                                                                                            ( - ) Piotr Szewczyński

                                                                                            Za - ca Wójta Gminy

  Załączniki

  SIWZ - oczyszczalnia_11 (173.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  projekt umowy - oczyszczalnia 2011 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Mapa terenu (98.4kB) Zapisz dokument  
  Opis techniczny str. 1 (233.8kB) Zapisz dokument  
  Opis techniczny str. 2 (222kB) Zapisz dokument  
  Opis techniczny str. 3 (114.8kB) Zapisz dokument  
  Parametry geotechniczne (169.6kB) Zapisz dokument  
  Profil geotechniczny (106.4kB) Zapisz dokument  
  Strona tytułowa (92.9kB) Zapisz dokument  
  A-1 Wiata-rzut przyziemia (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  A-2 Wiata-rzut połaci dachu (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  A-3 Wiata-przekrój A-A (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  A-4 Wiata-elewacje (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  K-1 Wiata-rzut fundamentów (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  K-2 Wiata-rzut konstrukcji dachu (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  K-3 Wiata-stopa fundamentowa (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  K-4 Wiata-fundament F1 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  K-5 Wiata-wiązar dachowy (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PLANSZA ZBIORCZA (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  T-1 Technologia-rzut przyziemia-technologia (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  T-2 Technologia-przepompownia (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  T-3 Technologia Profil RT 1 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  T-4 Technologia-profil RT 2 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt Władysławów cz.opisowa (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar robót (1)-1 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Specyfikacja techniczna SST OŚ Wład. (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zapytanie i idpowiedź (2.1MB) Zapisz dokument  

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2011-07-15 14:15:51
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2011-07-15 14:26:14
  Ostatnia zmiana:2011-07-22 14:38:08
  Ilość wyświetleń:1530

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij