Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pt."Przebudowa drogi Wyszyna - Kałek"

 

Władysławów, dnia 17 czerwca 2010 r.

OŚ 7624 – 4/10
O B W I E S Z C Z E N I E

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)


z a w i a d a m i a


że na wniosek z dnia 11.06.2010 r. /data wpływu 17.06.2010r./ Gminy Władysławów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Przebudowa drogi Wyszyna - Kałek”.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku, oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-06-17 12:42:49
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-07-12 12:43:45
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-07-12 12:49:49
Ostatnia zmiana:2010-07-12 12:50:37
Ilość wyświetleń:867

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij