Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów

Władysławów: OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów, wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z opisem przedstawionym w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie opracował co najmniej: trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa, których przedmiotem było określenie zasad zagospodarowania terenów już zainwestowanych oraz przeznaczonych pod nową zabudowę. Przy czym minimum jeden plan powinien obejmować obszar o powierzchni nie mniejszej niż 800 ha oraz minimum jeden plan powinien dotyczyć obszaru układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował: - osobą, posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. Główny projektant planu musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej izbie Urbanistów oraz posiadać doświadczenie w wykonywaniu (samodzielnie lub w zespole) co najmniej trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.) których przedmiotem było określenie zasad zagospodarowania terenów już zainwestowanych oraz przeznaczonych pod nową zabudowę. Przy czym minimum jeden plan powinien obejmować obszar o powierzchni nie mniejszej niż 800 ha oraz minimum jeden plan powinien dotyczyć obszaru układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską - wykonawcy którzy dysponują co najmniej czteroosobowym zespołem (z wyłączeniem głównego projektanta) w tym specjaliści w dziedzinie :komunikacji, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, którzy będą wykonywać zamówienie . Każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonaniu - w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres wykonania zawodu jest krótszy - w tym okresie) - co najmniej trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - osoby, które będą wykonywać opracowanie w zakresie : a) Prognozy oddziaływania na środowisko - osoba musi wykazać się sporządzeniem - w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres wykonywania zawodu jest krótszy- w tym okresie )- co najmniej trzech prognoz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed terminem składania ofert w tym jednego o powierzchni nie mniejszej niż 800ha, b) Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - osoba musi wykazać się sporządzeniem w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres wykonywania zawodu jest krótszy - w tym okresie )- co najmniej trzech prognoz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym jednego o powierzchni nie mniejszej niż 800ha. uchwalonego przed terminem składania ofert. Autor lub współautor opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego UWAGA! Wykonawca może polegać na doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. zmiana terminów realizacji umowy - w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie a, b lub c: a) zmian obowiązujących przepisów w trakcie realizacji umowy, z których wynikałyby inne wymagania w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem zmienionych przepisów b) gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ c) konieczności ponownego uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji do umowy wprowadzone zostaną stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010 godzina 09:45, miejsce: Gmina Władysławów, ul. Rynek 43,62-710 Władysławów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                           Wójt Gminy Władysławów

                                                                           ( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

siwz, załączniki do siwz od 1 do 9 (194.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała- załącznik nr 10 do SIWZ (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik graficzny do uchwały (1.2MB) Zapisz dokument  
uchwała - studium (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2010-05-19 13:02:39
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2010-05-19 13:36:04
Ostatnia zmiana:2010-05-19 13:37:02
Ilość wyświetleń:3452

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij