Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę gimnazjum we Władysławowie

 


Władysławów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę gimnazjum we Władysławowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę gimnazjum we Władysławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.750.000 na budowę Gimnazjum we Władysławowie 2. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: 800.000 - do 12 listopada 2009 r 950.000 - do 27grudnia 2009 r 3. Kwota kredytu - 1.750.000 zł 4.Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od II kwartału 2010r do IV kwartał 2014 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 6 do SIWZ . Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 3 M .Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co oznacza, że - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem; Spełniają warunki określone w art.5 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz.U. z 1997r, Nr 140, poz. 939 z późn.zm.) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku są dokumenty wskazane w Rozdz.X ust.1 SIWZ 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.,24 ust.1 i 2 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków, odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 4. Symulacja całkowitego kosztu kredytu - dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3 M z dnia 30 września 2009 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 110.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 10:30, miejsce: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sekretariat - pokój 104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki

SIWZ - kredyt bankowy 2009 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO - zał nr 5 (152.8kB) Zapisz dokument  
opinia RIO - 2 - zł.nr 5 (437.3kB) Zapisz dokument  
uchwała Rady Gminy - zał.3 (242.5kB) Zapisz dokument  
uchwała RG - zał nr 3 (176.9kB) Zapisz dokument  
zapytanie dotyczy zamówienia nr 34-341-9-09 (132.1kB) Zapisz dokument  
odpowiedź na zapytanie - dotyczy zamówienia nr - 34-341-9-09 (672.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kredyt na gimnazjum - odpowiedź na zapytanie (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała 1 (56.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała 2 (62.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała 3 (17.3kB) Zapisz dokument  
RB-NDS (520kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB-Z (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie 3 - kredyt bankowy_1 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-10-19 15:16:24
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-10-19 15:19:43
Ostatnia zmiana:2009-10-29 12:29:54
Ilość wyświetleń:1455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij