Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi dojazdowej w miejscowosci Chylin - etap I

 

Władysławów: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHYLIN _ ETAP I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHYLIN _ ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Chylin - etap I Zakres robót: roboty pomiarowe i rozbiórkowe roboty ziemne budowa przepustów przy włączeniu do drogi powiatowej podbudowa nawierzchnia roboty wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: projekt budowlany oraz przedmiar robót/ślepy kosztorys..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1)posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ww. dokumenty oceniane będą wspólnie), 2)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, Spółka cywilna) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców ( Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), a) przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: dla każdej z w/w osób dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia, w tym dla osób dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej, zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 4)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa), a) przedłoży polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 1.3. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn.zm). a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1.4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć uprawnienia proponowanego przez siebie kierownictwa robót budowlanych w specjalności drogowej oraz zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności. 11.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia każda, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tylko jeżeli dotyczy). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztorys ofertowy. Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2009 godzina 09:30, miejsce: sekretariat - pokój 104 Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - droga w Chylinie - etap I (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1-3 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 4 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 5 - umowa (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY -Chylin (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06_03_01_- ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08_03_01 - OBRZEŻA BETONOWE (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D- 08_01_02 - CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-M 00_00_00 WYMAGANIA OGÓLNE (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-03_01_01_- PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04_01_01_KORYTO I PROFILOWANIE PODŁOŻA (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04_04_00- PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04_04_02 PODBUDOWA Z KR_ ŁAM_ STAB_ MECH (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05_03_05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D01_02_01 - USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01_02_04 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW DROGOWYCH (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02_00_01 - - ROBOTY ZIEMNE_WYMAGANIA OGÓLNE (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02_02_01 WYKONANIE WYKOPÓW (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02_03_01 WYKONANIE NASYPÓW (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy - str. 1 (176.2kB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy - str. 2 (179.6kB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy - str. 3 (331.6kB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy - str. 4 (345kB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy - str. 5 (221.4kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - str. 1 (128.8kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - str. 2 (168.1kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - str. 3 (333.3kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - str. 4 (372.9kB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny 1 (288.9kB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny 2 (237.9kB) Zapisz dokument  
PLAN SYTUACYJNY - RYS NR 1 (426.6kB) Zapisz dokument  
PLAN SYTUACYJNY - RYS NR 2 (422.3kB) Zapisz dokument  
PLAN SYTUACYJNY - RYS NR 3 (399.7kB) Zapisz dokument  
D-07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE (870.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-08-12 11:14:37
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-08-12 11:38:03
Ostatnia zmiana:2009-08-12 11:38:19
Ilość wyświetleń:2057

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij