Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ WYKONANIE ADAPTACJI PIWNIC W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI II ETAPU MOJE BOISKO ORLIK 2012 WE WŁADYSŁAWOWIE - ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

 

Władysławów: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ WYKONANIE ADAPTACJI PIWNIC W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI II ETAPU MOJE BOISKO ORLIK 2012 WE WŁADYSŁAWOWIE - ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax. 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ WYKONANIE ADAPTACJI PIWNIC W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI II ETAPU MOJE BOISKO ORLIK 2012 WE WŁADYSŁAWOWIE - ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ WYKONANIE ADAPTACJI PIWNIC W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI II ETAPU MOJE BOISKO ORLIK 2012 WE WŁADYSŁAWOWIE - ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH Stan istniejący : piwnice w istniejącym budynku przedszkola o powierzchni ok. 125 m 2 , przeznaczone do adaptacji na zaplecze sportowe w ramach II etapu MOJE BOISKO ORLIK 2012 Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - adaptacja istniejących piwnic w budynku przedszkola z zachowaniem wymogów modułowego systemu zaplecza boisk sportowych przedstawionych w załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ. - wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń piwnic według opracowanej przez oferenta dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaadaptowanych pomieszczeń.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 71.24.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: - 1 osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1) kosztorys ofertowy, 2) oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), złożone na formularzach zgodnych z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ ( Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami nt. kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Rozdziału II SIWZ oraz następujące dokumenty: (a) dokumenty poświadczające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych dla wskazanego w Załączniku nr 4: Kierownika budowy , oraz osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo Budowlane; (b) aktualne na dzień składania ofert świadectwo przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby wskazanej w pkt (a) powyżej; 4) wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych, o których mowa w pkt 11.1.2)a) niniejszej SIWZ, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (m.in. referencje),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - ORLIK adaptacja dobra (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - SIWZ adaptacja ORLIK (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 SIWZ adaptacja ORLIK (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 SIWZ adaptacja Orlik (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - SIWZ adaptacja ORLIK (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ nr 5 - ORLIK adaptacja (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy - zał_ 6 - adaptacja - ORLIK (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ nr 7 do SIWZ adaptacja Orlik- DOBRY (503.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-10-17 13:33:05
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-10-17 13:46:19
Ostatnia zmiana:2008-10-17 13:46:49
Ilość wyświetleń:1786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij