Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 na budowę dróg w Gminie Władysławów.

 

Władysławów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 na budowę dróg w Gminie Władysławów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax. 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 na budowę dróg w Gminie Władysławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.100.000 na budowę dróg w Gminie Władysławów. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: 700.000 - najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy 400.000 - do 20.10.2008 r 3. Kwota kredytu - 1.100.000 zł 4.Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od III kwartału 2009r do IV kwartału 2012r, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 6 do SIWZ Raty będą płatne wraz z naliczonymi odsetkami. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kończący dany kwartał . Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co oznacza, że - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem; Spełniają warunki określone w art.5 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz.U. z 1997r, Nr 140, poz. 939 z późn.zm.) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku są dokumenty wskazane w Rozdz.X ust.1 SIWZ 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.,24 ust.1 i 2 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków, odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział X SIWZ. 5. Z zastrzeżeniami określonymi w ustawie i w SIWZ, do oferty muszą być dołączone oświadczenia lub dokumenty wymienione w Rozdziale X SIWZ. 6. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierać będą błędy zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym terminie wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego dotyczących świadczenia usługi.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 4. Symulacja całkowitego kosztu kredytu - dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1 M z dnia 31 sierpnia 2008 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 55
  • 2. Prowizja - 45

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 -710 Władysławów sekretariat pok nr 104.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - kredyt bankowy (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu załącznik nr 3 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO - zalacznik nr 5 (583.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram spłaty kredytu (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia do SIWZ - przetarg na kredyt (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie do SIWZ - Kredyt bankowy (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia do SIWZ III (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-09-08 10:52:15
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-09-08 11:07:34
Ostatnia zmiana:2008-09-15 14:41:02
Ilość wyświetleń:1480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij