Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 we Władysławowie - II etap ( Budynek sanitarno-szatniowy)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

e-mail: ug@wladyslawow.pl

NIP :668 -18-57-643

 

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.wladyslawow.bip.net.pl

 

Znak sprawy

ZP 34-341-11/08

 

Nazwa zamówienia

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” we Władysławowie – ETAP II ( budynek sanitarno-szatniowy )

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z Budową kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” we Władysławowie – II Etap (budynek sanitarno-szatniowy) wg opracowanego projektu budowlanego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 

Wielkość/zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż budynku sanitarno-szatniowego ujęty w dokumentacji projektowej

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nomenklatura CPV

Główny przedmiot :

roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

CPV: 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji

Do 30-11-2008r.

 

1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a)        Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia

b)        Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

a) 1 osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.


4)   nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.

3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Wadium

zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Termin związania ofertą

30 dni

 

Kryteria oceny

a) cena oferty - 100 %

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 104 (sekretariat), w terminie do dnia 15.09.2008r. do godziny 10.00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-09-2008 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego – sala narad urzędu

 

Sposób uzyskania SIWZ

Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 112, w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:

1)      nazwę i adres Wykonawcy,

2)      nr telefonu i faksu, e-mail,

3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),

 

Osoba upoważniona do kontaktu

Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych , tel. ( 063) 2795003 wew.49 e-mail zamowienia@wladyslawow.pl

Dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Data publikacji Wójt Gminy Władysławów

25.08.2008 r. ( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

OPIS TECHNICZNY, PLAN ZAGOSP_, PROJEKT, SPEC_ TECHN (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy - zał_ 6 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - II Część ORLIKA (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do siwz - ORLIK (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do Siwz - Orlik (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do siwz - ORLIK (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do SIWZ - Orlik (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - formularz ofertowy - Orlik (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys nakładczy - ślepy - załącznik nr 8 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-08-26 12:02:44
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-08-26 12:08:28
Ostatnia zmiana:2008-08-26 12:09:19
Ilość wyświetleń:1740

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij