Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa kompleksu sportowego " Moje boisko ORLIK 2012 we Władysławowie

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

e-mail: ug@wladyslawow.pl

NIP :668 -18-57-643

 

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.wladyslawow.bip.net.pl

 

Znak sprawy

ZP 34-341-09/08

 

Nazwa zamówienia

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” we Władysławowie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z Budową kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” we Władysławowie wg opracowanego projektu budowlanego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 

Wielkość/zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

-    podbudowa przepuszczalna,

    nawierzchnia boiska do piłki nożnej syntetyczna typu „sztuczna trawa ”,

Wymagane minimalne parametry dotyczące trawy syntetycznej:


skład włókna: polietylen – włókna fibrylowane lub monofilowe, lub mieszane

wysokość włókna minimum 50mm

gęstość minimum 6929 pęczków/m2

ilość włókien: minimum 97000/m2

ciężar całkowity: minimum 2500 gr/m2

dtex minimum 12000

latex : minimum 1000gr/m2

Wyposażenie boiska do piłki nożnej


bramki do piłki nożnej profesjonalne, o wymiarach 5x2m, profil AL, 100/120 mm, wzmocniony, owalny, norma FIFA, słupki i odciągi do siatki mocowane w tulejach, haczyki teflonowe do mocowania siatki, siatka na bramki polipropylenowa

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

-   podbudowa przepuszczalna,

-   nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego -syntetyczna ,poliuretanowa

 

Wymagane minimalne parametry dotyczące sportowej nawierzchni poliuretanowej:


 wytrzymałość na rozciąganie ? 0,60  MPa
wytrzymałość na rozdzieranie
?100 N
Ścieralność
? 0,09

Wyposażenie do piłki koszykowej

- stojak do konstrukcji jednosłupowej, stalowej, , ocynkowany ogniowo, wysięg L167 cm, tablica laminowana 180x105 cm, obręcze wzmocnione, z mechanizmem do regulacji wysokości , siatka do obręczy, śruby, tuleje, montażowe z pokrywami

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki AL, owalne 80x120 mm profesjonalne, montowane w tulejach z

zaślepkami, mechanizm naciągowy z regulacją wysokości mocowania siatki -

siatkówka, tenis, siatka całosezonowa z antenkami, śruby, tuleje z pokrywami, stanowisko sędziowskie.

2..3.    Ogrodzenie terenu

-  Ogrodzenie boiska do wysokości 4 m i piłkochwyty do wysokości 6,0 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej natryskowa powłoka poliestrowa na podbudowie betonowej 9 obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej 15x30 cm z betonu B15 z oporem na podsypce piasku

- słupki stalowe z profili stalowych 120x120 mm dla ogrodzenia o wys. 4,0m i 125x125 mm dla ogrodzenia / piłkochwyty/ o wys. 6,0 m pokrytych powłoka natryskowa poliestrowa w kolorze RAL, rozstaw słupków 2,5m

- brama ogrodzeniowa systemowa z profili stalowych wypełniona panelami kratowymi z prętów Fi 5mm o wym. 250x250 cm i furtka systemowa o wym.100x200 cm

- stopy pod słupy z betonu B15

 

 2.4.    Chodniki

Ciągi komunikacyjne – kostka gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

 

 2.5. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

 

2.6.         Sieci wod-kan

2.7.     Roboty elektryczne

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej


Zamówienie obejmuje także zakup i montaż budynku sanitarno-szatniowego ujęty w dokumentacji projektowej

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nomenklatura CPV

Główny przedmiot :

roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

CPV: 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji

Do 30-11-2008r.

 

1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a)        Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (zakończone), jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane obejmujące budowę minimum jednego szkolnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej i powierzchni min.3000m
2 i wartości robót nie mniejszej niż 500 tys. zł ,

b)        Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

a) 1 osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a)     Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, na realizację powyższego zadania w wysokości minimum 1.000.000,00PLN

b)  Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4)   nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.

3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Wadium

15.000 zł

Termin związania ofertą

30 dni

 

Kryteria oceny

a) cena oferty - 100 %

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 104 (sekretariat), w terminie do dnia 22.07-2008r. do godziny 1000.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-07-2008 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego – sala narad urzędu

 

Sposób uzyskania SIWZ

Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 112, w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:

1)      nazwę i adres Wykonawcy,

2)      nr telefonu i faksu, e-mail,

3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),

 

Osoba upoważniona do kontaktu

Dorota Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych , tel. ( 063) 2795003 wew.49 e-mail zamowienia@wladyslawow.pl

Dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

 Wójt Gminy Władysławów

( - ) Krzysztof Zając

UWAGA !
Do otwarcia pliku "BOISKA SPORTOWE ORLIK 2012 WŁADYSŁAWÓW 08-kosztorys.zuz" konieczne jest ściągnięcie darmowego programu-przeglądarki plików ZUZIA który jest ostatnim załączonym plikiem do pobrania.

Załączniki

SIWZ - ORLIK (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do siwz - ORLIK (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do Siwz - Orlik (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do siwz - ORLIK (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do SIWZ - Orlik (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - formularz ofertowy - Orlik (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - projekt umowy - Orlik (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY, PLAN ZAGOSP_, PROJEKT, SPEC_ TECHN (12.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis_technicny - branża instalacyjno-sanit (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys - branża instalacyjno- sanit (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt techn, kosztorys - branża elektryczna (651.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BOISKA SPORTOWE ORLIK 2012 WŁADYSŁAWÓW 08-kosztorys (116.2kB) Zapisz dokument  
wyjaśnienia do SIWZ- ORLIK (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie do specyfikacji przetargu Orlik (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zuzia (1.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-07-01 15:08:16
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-07-01 15:37:51
Ostatnia zmiana:2008-07-21 09:49:59
Ilość wyświetleń:2138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij