Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Władysławów


Władysławów: Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Władysławów

Numer ogłoszenia: 126678 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax 063 2795003.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Władysławów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w kontenery określonego typu oraz wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Władysławów, z miejsc wskazanych w informacji o zakresie świadczonych usług, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ,


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.13.20-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez wykonawcę wymagań określonych w art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożenie kompletu dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Każda oferta będzie oceniona czy zawiera żądany dokument, czy też nie i w zależności od tego będzie spełniała, bądź nie warunki wymagane od wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu:
  1) oferta cenowa, załącznik . nr 2, sporządzona na podstawie załącznika nr 1,
  2) oświadczenie o przyjęciu warunków stawianych przez zamawiającego dotyczących realizacji zadania, załącznik nr 3,
  3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4,
  4)oświadczenie w trybie art.22 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5
  5)oświadczenie o terminie związania ofertą, załącznik nr 6,
  6) ważna decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) /załączając ksero dokumentu wykonawca zobowiązany jest uwierzytelnić zgodność zaświadczenia z oryginałem/,
  7)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załączając ksero dokumentu wykonawca zobowiązany jest uwierzytelnić zgodność zaświadczenia z oryginałem/.
  8)Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 7


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sektetariat pok.104.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).                                                                                                      Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                      ( - ) Krzysztof Zajac

Załączniki

SIWZ - wywóz nieczystości z terenu gminy Władysławów (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA - PROJEKT (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-06-11 14:07:30
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-06-11 14:17:08
Ostatnia zmiana:2008-06-11 14:18:05
Ilość wyświetleń:1225

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij