Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynków: Szkoły Podstawowej we Władysławowiew ilości 45 000 litrów i Szkoły Podstawowej w Chylinie w ilości 12 000 l.

Ogłoszenie nr 500015045-N-2018 z dnia 19-01-2018 r.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynków: Szkoły Podstawowej we Władysławowie w ilości 45 000 litrów i szkoły Podstawowej w Chylinie w ilości 12 000 l.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637160-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 366000249, ul. Rynek  43, 62-710  Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63-278 80 40, e-mail cuw@wladyslawow.pl, faks 63-280 46 67.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wladyslawow.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynków: Szkoły Podstawowej we Władysławowie w ilości 45 000 litrów i szkoły Podstawowej w Chylinie w ilości 12 000 l.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUW ZP.225.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynków Szkoły Podstawowej we Władysławowie w ilości 45 000 l i Szkoły Podstawowej w Chylinie w ilości 12 000 l w okresie od 15.01.2018 r. do 31.05.2018 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 129674.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 2018 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PHU TRANS -OLL Jarosław Kwiatkowski
Email wykonawcy: przetargi@trans-oll.pl
Adres pocztowy: Felicjanów 11A
Kod pocztowy: 62-710
Miejscowość: Władysławów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159850.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Nina Szewczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Nina Szewczyńska
Data wprowadzenia:2018-01-19 12:50:16
Opublikował:Nina Szewczyńska
Data publikacji:2018-01-19 12:58:00
Ostatnia zmiana:2018-01-19 12:59:01
Ilość wyświetleń:135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij