Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Swiadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrebie administracyjnym Gminy władysławów - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 6432 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.
Władysławów: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym gminy Władysławów.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 632 795 003, faks 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wladyslawowbip.nt.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym gminy Władysławów.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZPGP.271.8.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wraz z utrzymaniem punktów świetlnych i konserwacją infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Gminy Władysławów, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4, 65310000-9, 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT347154.47
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o,  ,  ul. Wrocławska 71A,  62-800 ,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 347154.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 347154.47
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347154.47
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67ust.1pkt1lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną , ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy , rozumiane jako finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na terenie gminy Władysławów jest Oświetlenie Uliczne i drogowe sp z o.o z siedzibą w Kaliszu ( gmina posiada udziały w spółce). z uwagi na fakt, ze gmina jest zobowiązana w ramach realizacji zadani własnego do pokrywania kosztów związanych oświetleniem ulic, placów, dróg publicznych oraz kosztów utrzymania , konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie gminy, a także to, że jedynym właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest OUiD sp z o.o w Kaliszu, istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2017-01-11 14:54:18
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2017-01-11 14:56:04
Ostatnia zmiana:2017-01-11 14:56:17
Ilość wyświetleń:384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij