Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Władysławów: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów Numer ogłoszenia: 151276 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń, dostawa i montaż wyposażeni

Władysławów: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów
Numer ogłoszenia: 151276 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń, dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Władysławów współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01- 30 -007/15 - 00 2. Zadanie zostało podzielone na 4 części i obejmuje: Część 1 - Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 Część 2 - Dostawa mebli i wyposażenia Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 Część 3 - Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 Część 4 - Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Szczegółowy wykaz zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczne warunki opieki nad dziećmi wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 2.1.Wszystkie dostarczane urządzenia, materiały, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie powinny zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfika urządzenia lub materiału). 2.2.W przypadku składania oferty na Część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć Certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane a na część 4 zamówienia dodatkowo dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE. 2.3.Gwarancje: a) W przypadku wyposażenia meblowego i urządzeń do utrzymania czystości: wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. b) W przypadku urządzeń ICT, audiowizualnych i monitorów interaktywnych: wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji door to door na dostarczony sprzęt. c) W przypadku urządzeń kopiujących: wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i jest on jednocześnie jedynym przedstawicielem serwisowym. Nie dopuszcza się serwisowania dostarczonego sprzętu przez inne podmioty. 2.4.Przedmiot Zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, zapakowany w oryginalne opakowanie, nie może posiadać znamion użytkowania, winien spełniać wszelkie wymogi norm określanych obowiązującymi przepisami, w tym jeżeli jest wymagane, dopuszczane do stosowania w placówkach przedszkolnych. 2.5.Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.10.00-4, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 35.11.00.00-8, 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9, 37.82.00.00-2, 31.71.00.00-6, 32.30.00.00-6, 32.32.20.00-6, 48.52.00.00-9, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.12.13.00-6, 39.71.00.00-2, 39.22.10.00-7, 42.99.92.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 - Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku; Część 2 - Dostawa mebli i wyposażenia Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwiema dostawami podobnymi do objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę mebli i wyposażenia do punktu przedszkolnego/przedszkola lub szkoły, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Część 3 - Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD W przypadku Wykonawców przystępujących do trzeciej części zamówienia Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD Wykonawca składający ofertę musi wykazać się minimum dwiema zrealizowanymi dostawami sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD na kwotę minimum 80 000 zł. brutto każda, w ciągu ostatnich 3 lat. Część 4 - Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwiema dostawami podobnymi do objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do punktu przedszkolnego przedszkola lub szkoły, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia -nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia -nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia- nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia -nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 2) formularze cenowe do poszczególnych części 1-4 - załącznik nr 2a-2d, 3) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 2.Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego i może nastąpić tylko w drodze podpisania aneksu do umowy w przypadku: A. zmiana terminu przewidzianego na wykonanie zadania może nastąpić w przypadku: a) wstrzymania terminu wykonania zadania przez Zamawiającego; b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w wykazie dostaw , usług lub robót, c) zmian spowodowanych koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. d) opóźnień wynikających z działania organów administracji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie zadania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji zadania. B. zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku sprzętu lub wyposażenia wskazanego w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innego sprzętu lub wyposażenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. B możliwa jest w szczególności zmiana rodzaju sprzętu lub wyposażenia C. inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 1)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku pkt 3, Strony dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy - prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 113..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 113..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej nr umowy POKL.09.01-30-007 15 - 00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                               po Dyrektora GZOEiAO

                                                                                                 we Władysławowie

                                                                                                   (-) Alicja Olek


 

Załączniki

SIWZ_Modernizacja oddzialow przedszkolnych (313.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 1 (297.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a-2d Formularze cenowe (790.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączni nr 3 Oświadczenie art. 22 - 1 (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy art. 24 (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (1) (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaącznik nr 8 - projekt umowy - wyposaż.1 (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dot. ogłoszenia 151276-2015 (389.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (572.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjasnienie 2 (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjasnienie 3 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia 4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjjasnienia 5 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-06-25 13:04:47
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-06-25 13:13:24
Ostatnia zmiana:2015-07-02 13:30:27
Ilość wyświetleń:1015

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij