Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Oghłoszenie o zamówieniu : Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.02.2014 do 31.12.2018 budżetu Gminy władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Władysławów: Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. budżetu Gminy Władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych.
Numer ogłoszenia: 18668 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. budżetu Gminy Władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa i kasowa w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. budżetu Gminy Władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje bankową i kasową obsługę budżetu: A) Urząd Gminy we Władysławowie B) Jednostki organizacyjne Gminy Władysławów a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie b) Biblioteka Gminna we Władysławowie c) Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie d) Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty e) Gimnazjum we Władysławowie f) Szkoła Podstawowa we Władysławowie g) Szkoła Podstawowa w Wyszynie h) Szkoła Podstawowa w Kunach i) Szkoła Podstawowa w Chylinie j) Szkoła Podstawowa w Natalii k) Przedszkole Gminne we Władysławowie j) Inne jednostki organizacyjne, (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, samorządowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które w trakcie trwania umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Gminę Władysławów. 3. Prowadzenie obsługi bankowej i kasowej będzie polegało na: a) Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami. b) Realizacji poleceń przelewów do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu bankowości i papierowo. c) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych. d) Dokonywaniu wypłat gotówkowych. e) Zapewnienie każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej. f) Wydawanie blankietów czekowych, opinii bankowych, zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek Zamawiającego i innych dokumentów (np. historia rachunku bankowego). g) Przechowywanie depozytów. h) Sporządzeniu wyciągów bankowych formatu A4 za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami. i) Udzielenie Gminie Władysławów, na jej wniosek, kredytu w rachunku bieżącym (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową) o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Gminę Władysławów. Kosztem tego kredytu będzie oprocentowanie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M i marży banku stałej w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczenie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielenia i obsługi kredytu w ramach rachunku bieżącego (w tym w szczególności prowizji, kosztów wcześniejszej spłaty kredytu, opłat za odstąpienie lub zmianę umowy kredytowej). Dla sporządzenia oferty należy przyjąć kwotę kredytu w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na każdy rok objęty umową oraz stawkę WIBOR 1 M z dnia 08.01.2014 r. wynoszącą 2,61 %. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczenie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata kredytu oraz odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia roku budżetowego. Kredyt w rachunku bieżącym powinien być postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. j) Wykonywanie innych czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 4.Wykonawca w ramach wykonywanej usługi powinien zapewnić: a) Otwarcie kolejnego rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie. b) Zamknięcie rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie. c) Realizację poleceń przelewów. d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych zamawiającego oraz osób trzecich tj. klientów zamawiającego. e) Objęcie systemem bankowości elektronicznej winno nastąpić w maksymalnym terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy. System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz urządzeń do obsługi systemu (np. czytniki kart, tokeny, karty itp.) wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach objętych umową, zawartą w wyniku niniejszego postępowania, - pracę wielostanowiskową - minimum 6 stanowisk, - możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, - zakładania, zrywania lokat krótkoterminowych i długoterminowych, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach budżetu Gminy Władysławów, wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków, - obsługę systemu na platformie internetowej, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów formatu A4 dla wszystkich operacji. - zapewnienie możliwości importu danych z systemów informatycznych Zamawiającego do systemu płatności elektronicznej Wykonawcy (np. przelew wynagrodzeń, świadczeń dla podopiecznych GOPS). W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej. f) Lokowanie wolnych środków z rachunków, na lokaty jednodniowe typu overnight w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Gminy i trwać będą do godziny 8.00 dnia następnego. - w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, - w przypadku, gdy wartość oprocentowania środków podlegających automatycznemu inwestowaniu jest niższa od oprocentowania środków wynikających z umowy rachunku, nie dokonuje się inwestowania. g) Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżety Gminy (masowe płatności). Uruchomienie tej usługi winno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego. h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. 5. Rozliczenia usługi pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 6.Wysokość opłat oraz stałej marży Banku od oprocentowania rachunków nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych winno odbywać się poprzez miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oprocentowania środków na rachunkach w wysokości 0% tzn. stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę podaną przez Wykonawcę musi być większa od 0. W przypadku spadku notowań WIBID 1M poniżej marży podanej przez Wykonawcę obowiązuje ostatnie notowanie stawki WIBID 1M większej od marży podanej przez Wykonawcę. 7. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy: a) innych, niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków, b) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, c) prowizji ani opłat za wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków Zamawiającego przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie, d) prowizji ani opłat bankowych od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunki Zamawiającego przez Zamawiającego oraz osoby trzecie dokonujące wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych, e) prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, f) innych, niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług w systemie bankowości elektronicznej, g) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych formatu A4, h) prowizji od kwoty przelewu w związku z poleceniem wydanym przez usługodawcę, i) prowizji i opłat za wydanie książeczki czekowej do rachunków w ramach wykonywanej umowy, j) prowizji i opłat z tytułu realizacji depozytów przez usługobiorcę, k) prowizji i opłat za zmianę którejkolwiek karty wzorów podpisów związanych z rachunkami obsługiwanymi w ramach wykonywanej umowy, l. prowizji i opłat za dokonywanie stałych zleceń i przelewów z przyszłą datą realizacji z rachunków usługobiorcy, m. prowizji i opłat za sporządzanie opinii bankowej oraz za wydanie zaświadczenia o podanym rachunku ze wskazaniem jego numeru, n. prowizji i opłat za zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych wydanych do rachunków w ramach wykonywanej umowy, o. prowizji i opłat za potwierdzenie czeku gotówkowego oraz wykonania operacji bankowej. 8. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców: a) Bank powinien posiadać oddział (filię) lub punkt kasowy we Władysławowie. b) Oddział (filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515,, winien być przystosowany do wykonywania usługi w pełnym zakresie, określonym w przedmiocie zamówienia. c) W przypadku braku Oddziału (filii) lub punktu kasowego we Władysławowie, Bank winien otworzyć go lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Władysławów, otworzy go w miejscowości Władysławów. Do momentu otwarcia Oddziału (filii) czy punktu kasowego w miejscowości Władysławów Bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Władysławów i jej jednostek organizacyjnych na terenie miejscowości Władysławów i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy. d) Wszystkie jednostki organizacyjne gminy mają takie samo prawo do bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wymagane jest załączenie do oferty projektu umowy zawierającego wszystkie warunki świadczonych usług, bez powoływania się na regulamin wewnętrzny Wykonawcy..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2018.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedłoży ważne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SWIZ); -pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikaj ą z przepisów prawa lub innych dokumentów; -sporządzony przez Wykonawcę projekt umowy prowadzenia rachunku bankowego, oraz projekt umowy o kredyt w rachunku bieżącym, które będą zawierały wszystkie istotne postanowienia umowy znajdujące się w Rozdziale II i III SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - opłacalność ekonomiczna rachunku - 15

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1)Zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili ich zawierania. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zmiennych na realizację przedmiotu umowy; 2) Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określają zmiany korzystne z punktu realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów,ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pok.108.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sekretariat pokój 104.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                 Z up Wójta Gminy Władysławów

                                                                                                 ( - ) Piotr Szewczyński

                                                                                                      Za-ca Wójta Gminy

  Załączniki

  SIWZ - obsługa bankowa (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zalaczniki_do_siwz - obsługa bankowa (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2014-01-16 14:05:51
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2014-01-16 14:14:45
  Ostatnia zmiana:2014-01-16 14:14:59
  Ilość wyświetleń:879

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij