Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów -w sezonie zimowym 2013/2014 - zadanie nr 4 sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Miedzylesie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Władysławów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysław ów w sezonie zimowym 2013/2014 - zadanie nr 4: sołectwa Russocice, Mariantów, Polichno, Międzylesie
Numer ogłoszenia: 481960 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysław ów w sezonie zimowym 2013/2014 - zadanie nr 4: sołectwa Russocice, Mariantów, Polichno, Międzylesie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014 - zadanie nr 4 sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Miedzylesie polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Zamawiającego) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (11,700 km) i usuwanie śliskości zimowej (7,100 km). Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, Za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca.Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.Integralną część SIWZ stanowią wykazy dróg oraz mapy poglądowe..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2013/2014 - zadanie nr 4 sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Miedzylesie polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Zamawiającego) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (11,700 km) i usuwanie śliskości zimowej (7,100 km). Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, Za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca.Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.Integralną część SIWZ stanowią wykazy dróg oraz mapy poglądowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać się, że: -dysponuje urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, to znaczy co najmniej dwoma pługami odśnieżnym, w tym co najmniej jednym typu średniego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku oraz co najmniej jedną piaskarką na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku , przy czym co najmniej jeden z pojazdów wyposażonych w pług odśnieżny musi posiadać napęd na dwie osie. W przypadku braku niezbędnych urządzeń należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać się, że: -jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dot. podmiotów gospodarczych), jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej usługi (dot. osób fizycznych). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełniaw oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu oferenta

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi zapisami: Zamawiający z przyczyn zależnych od niego ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie spowodowana zwiększeniem przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia na skutek działania tzw. siły wyższej i sytuacji nie możliwej wcześniej do przewidzenia. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT nastąpi w trakcie obowiązywania umowy i wynikać będzie ze zmiany przepisów podatkowych. Strona wnioskująca wystąpi pisemnie z prośbą o zmianę podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Okres trwania zimowego utrzymania może być skrócony decyzją Zamawiającego lub wydłużony za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 11:30, miejsce: sekretariat, pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Władysławów
( - ) Krzysztof Zając


Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zadanie nr 4 (142.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 - zad_4 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_2 - formularz cenowy - zad_4 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK Nr 3- zad_ 4 (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - zadanie nr4 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 5 - zad_4 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZALĄCZNIK NR 6-zad_4 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 11- zad_4 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 - zad_4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2013-11-25 12:54:13
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2013-11-25 13:02:27
Ostatnia zmiana:2013-11-25 13:02:42
Ilość wyświetleń:930

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij