Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie , Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2012/2013

 

Władysławów: Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2012-2013.
Numer ogłoszenia: 218518 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2012-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe osób polegające na transporcie drogowym osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym -Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sięw SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługa przewozu osób wykonywana łącznie bez przerwy przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegająca na przewozie średnio co najmniej cztery razy w tygodniu dziennie średnio minimum 50 osób przy wykorzystaniu co najmniej dwóch pojazdów, z których każdy jest wyposażony w minimum 40 miejsc siedzących oraz wartości zamówienia (zadania) ogółem co najmniej 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia , na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przedstawi wykaz, z którego wynika, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 pojazdami dostosowanymi do przewozu osób, z których dwa są lub będą wyposażone w co najmniej 50 miejsc siedzących, a trzeci w minimum 40 miejsc siedzących, oraz co najmniej trzy autobusy mają być wyposażone w automatycznie zamykane/otwierane drzwi.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 100.000,- (słownie: sto tysięcy 00/100) PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia- nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w SIWZ, w tym istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy lub w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: -Zmiana terminu realizacji lub przedmiotu umowy: 1. Zmiany spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu lub przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego zaistnienia nie da się przewidzieć. W szczególności siłą wyższą będzie zgon Wykonawcy, a także niekorzystne warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne, a w tym klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) czy działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć. 2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: Wstrzymanie realizacji usług przez Zamawiającego; .Zmiany w zakresie planu zajęć, dni nauki szkolnej oraz inne zmiany organizacyjne w szkołach opisanych wyżej. 3.Zmiany będące następstwem działania organów administracji. Zmiany osobowe: -Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, niezbędnymi uprawnieniami; Pozostałe zmiany: -Zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym zgodnie z art. 647 KC; -Zmiana w zakresie Wykonania zamówienia siłami własnymi; -Zmiana w zakresie części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom; -Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; -Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenia zakresu usług). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. -Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964e. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr16 ,poz.93 z późn. zm.). -Zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej obowiązywania lub inna spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; -Inne zmiany spowodowane przez czynniki, których w momencie podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów pokój nr 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów pokój nr 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                           p.o Dyrektora GZOEiAO we 
                                                                                                 Władysławowie
                                                                                                ( - ) Alicja  Olek

Załączniki

siwz - dowozy 2012-2013_popr_1 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3,4 - dowozy 2011_12 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2012-06-25 12:12:39
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2012-06-25 12:21:59
Ostatnia zmiana:2012-06-25 12:22:15
Ilość wyświetleń:1061

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij