Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku

 

Władysławów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2 250000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2 250000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.250.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku 2. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: I transza - 1.000.000,00 - do dnia 25.06.2012r. II transza - 500.000,00 -do dnia 25.08.2012 r. III transza - 500.000,00 - do dnia 25.09.2012r. IV transza - 250.000,00 - do dnia 25.10.2012 r. Kwota kredytu: 2.250.000,00 3.Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od III kwartału 2013r do II kwartału 2021 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ Odsetki będą naliczane i spłacane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty przekazanej do dyspozycji zamawiającemu na jego konto bankowe w ramach uruchomionego kredytu . Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia ( malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, liczone poprzez sumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M z dnia ostatniego pierwszego miesiąca danego kwartału i wartości marży podanej przez Bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 1% wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do dwudziestego dnia ostatniego miesiąca danego kwartału. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, czyli, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług udzielenia kredytu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Należy udokumentować udzielenie w powyższym okresie minimum 3 kredytów o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł każdy jednostkom samorządu terytorialnego.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • .
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, Ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój nr 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 104 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data umiessczenia w BZP : 16.05.2012 r.

                                                                                                  Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                      ( - ) Krzysztof Zając


Załączniki

SIWZ - kredyt 2012 (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy - kredyt (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram - zał_ 2 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - kredyt (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o kwalifikacjach- kredyt (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA - zał nr 3 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz usług- kredyt (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisu (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nip (676.4kB) Zapisz dokument  
Rachunki bankowe 2 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S 2010 (998.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S 2011 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Ikw 2011i (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Ikw 2012 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S 2010 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S 2011 (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Ikw 2011 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Ikw 2012 (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N 2010 (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N 2011 (574.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Ikw 2011 (564.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Ikw 2012 (574.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS 2010 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS 2011 (464.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Ikw 2011 (451.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Ikw 2012 (459.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP 2010 (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP 2011 (390.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UN 2011 (291.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UZ 2011 (734.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z 2010 (205.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z 2011 (638kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Ikw 2011 (618.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Ikw 2012 (630.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regon (1.2MB) Zapisz dokument  
Spłaty w 2012 i 2013 (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr SO-0950-22-8-Ko-2012 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz rachunków bankowych (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zadłuzenie wobec banków (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zadłużenie wobec banków (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie-us (799.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaswiadczenie-zus_0001 (472.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym 17-05-2012 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym 22-05-2012 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania 24-05-2012_1 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym 24-05-2012 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym 24-05-2012r. (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania - 29_05_2012 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2012-05-16 09:20:57
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2012-05-16 09:42:41
Ostatnia zmiana:2012-05-29 13:39:26
Ilość wyświetleń:1201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij