Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni jednostek organizacyjnych gminy Władysławów w il. 49500 litrów o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN -C-96024:L1

Władysławów: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Władysławów w ilości 49.500 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z norma PN -C-96024:L1
Numer ogłoszenia: 3346 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Władysławów w ilości 49.500 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z norma PN -C-96024:L1.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego i rozładunek do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Władysławów w ilości 49 500 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z normą PN-C-96024:L1. 2. Dostawa transportem Dostawcy do niżej wymienionych kotłowni w ilościach: Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie - 20 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Chylinie - 8 000 litrów, Szkoła Filialna w Małoszynie - 1 500 litrów, Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie - 20 000 litrów 3.W razie występowania w terminie wykonania zamówienia temperatur znacznie powyżej przeciętnych i zużycia tego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy zmniejszenia dostaw oleju opałowego, nie więcej niż do 30% wielkości zamówienia, o których mowa w pkt. 1. 4. W razie występowania w terminie wykonania zamówienia temperatur znacznie poniżej przeciętnych i zwiększonego zużycia tego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy zwiększenia dostaw oleju opałowego, nie więcej niż do 30% wielkości zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 5. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym. b) Dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterną z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego), na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia telefoniczne w terminie d) Wykonawca będzie miał obowiązek zrealizować zamówienie, o którym mowa w pkt. 5c w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia. e)Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego pracownika. f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta. g) W przypadku dostarczania oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w ppkt.f, lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą , Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje wykonawca Zamówienia. 6. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy, stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ. 7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję posiadania , o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) w zakresie obrotu paliwami objętym niniejszym zamówieniem, tj. etyliną 95 oraz olejem napędowym, ze względu na to, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia przy czym wartość każdego zamówienia była nie mniejsza niż wartość netto dostaw w składanej ofercie. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (art. 26 ust. 2 b upzp.) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty, metodą spełnia / nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GZOEIAO Władysłąwów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 09:30, miejsce: GZOEIAO Władysławów ul. Rynek 43, pokój nr 113.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie     

                                                                                         p.o Dyrektora  GZOEIAO

                                                                                                ( - ) Alicja Olek

  Załączniki

  przetarg2012 (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2012-01-03 14:52:19
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2012-01-03 15:00:48
  Ostatnia zmiana:2012-01-03 15:01:07
  Ilość wyświetleń:949

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij