Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy władysławów

Władysławów: Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Władysławów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 18.05.2011 r

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Władysławów.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 437 modułowych, przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem od budynku do osadnika gnilnego w odległości do 20m. Oczyszczalnia ścieków musi składać się z osadnika gnilnego wykonanego z PEHD zgodnie z normą PN - EN 12566-1 o pojemności 3 m3 oraz pojedynczego drenażu rozsączającego bez studzienki rozdzielczej, ułożonego na modułach o wymiarach 1200x600x200 mm każdy. Przewiduje się ułożenie 2622 modułów. Pod drenażem należy zastosować podsypkę ze żwiru o granulacji 2-8 mm o grubości warstwy 30 cm oraz szerokością zależną od warunków gruntowych (1-5m). Długość podsypki do 10 metrów. Wymagane parametry oczyszczania wynoszą: Zawiesina ogólna -98%, BZT5 -99%, CHZT -90%. Stopień oczyszczania musi być zgodny z wymogami zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006. (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984.) W przypadkach wymagających zainstalowania dodatkowej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania przedmiotu zamówienia (np. przepompowni), wykonawca zobowiązany jest ją zainstalować w pełnym zakresie (przewiduje się wystąpienie takiej konieczności w 80 przypadkach.) Grunt z miejsca instalacji podlegający wywozowi należy przetransportować do wskazanego miejsca na terenie Gminy Władysławów. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu rozbieralnych elementów ogrodzenia posesji, na której montowana będzie oczyszczalnia ścieków i ich ponownego montażu w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanych robót. Wykonawca po wykonaniu oczyszczalni zobowiązany będzie każdorazowo w 437 przypadkach przeszkolić użytkowników co do sposobu użytkowania oczyszczalni ( uzyskać pisemne potwierdzenie przeszkolenia od użytkownika). Wykonawca w ramach przeszkolenia zobowiązany jest wyposażyć użytkowników w pisemną instrukcję użytkowania przydomowej oczyszczalni. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi się ograniczać wyłącznie do okresowego usuwania osadu - niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek filtrów doczyszczających w osadnikach gnilnych oraz konieczność stosowania bioaktywatorów. Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ oraz załącznikach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000 zł, słownie: sto tysięcy złotych Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 66855700090700000720070005 z adnotacją wadium - przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) W gwarancjach bankowych, 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych . 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) . w terminie do 27.05.2011, sposób przekazania: załączyć do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych po co najmniej 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków każda, w tym jedna robota za kwotę min. 2 500 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania koparko - ładowarką, samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 t, samochodem ciężarowym samowyładowczym (wywrotka) o ładowności powyżej 5 t. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wymagane posiadanie w zasobach kadrowych osoby z uprawnieniami do kierowania robotami z zakresu kanalizacji sanitarnej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 4 500 000,zł oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za straty spowodowane swoją działalnością na kwotę 1 000 000 zł.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zmiany umowy dopuszczalne są w przypadku: a. pojawienia się nowych rozwiązań technicznych i nowych rodzajów materiałów o lepszych parametrach, które po akceptacji inspektora nadzoru oraz kierownika budowy mogą zostać zastosowane. b.gdy wystąpią okoliczności, na które strony umowy nie mają wpływu i nie mogły ich przewidzieć, a mają wpływ na zmiany terminów zawartych w umowie. c.gdy zmianie ulegnie umowa o dofinansowanie zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, a zmiana ta będzie miała wpływ na terminy, zawarte w niniejszej umowie lub przedmiot umowy opisany w rozdziale I artykuł 2 niniejszej umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2011 godzina 09:00, miejsce: pokój 104 ( sekretariat), Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


                                                                                Wójt Gminy Władysławów

                                                                                 ( - ) Krzysztof Zając

  Załączniki

  siwz - przydomowe oczyszczalnie (202.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  St (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  projekt typu Y1-3000pb (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  projekt typu U13000 (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  lista działek na którycgh mają być posadowione przydomowe oczyszczalnie scieków (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar robót_Przydomowe oczyszczalnie scieków dla gminy W (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedż na zapytania przydomowe oczyszczalnie 1 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedź na zapytania Wykonawców-przydomowe oczyszcz (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedź na zapytania-przydomowe oczyszczalnie 25-05-2011_1 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi Wykonawcy - 4 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2011-05-18 12:11:18
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2011-05-18 14:10:17
  Ostatnia zmiana:2011-05-30 10:54:40
  Ilość wyświetleń:2146

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij