Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja systemu napowietrzania i mieszania zbiornkia SBR na oczyszczalni ścieków w Russocicach

Władysławów: Modernizacja systemu napowietrzania i mieszania zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Russocicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu napowietrzania i mieszania zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Russocicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy systemu napowietrzania i mieszania reaktora biologicznego SBR w oczyszczalni ścieków w Russocicach 50A na działkach: 818/38 o pow. 0,0459 ha i 818/39 o pow. 0,4177 ha. Łączna powierzchnia działek przeznaczonych pod oczyszczalnię wynosi 0,4636ha. Rozbudowa systemu napowietrzania zamyka się w granicach istniejącego terenu oczyszczalni. Zadaniem rozbudowy systemu napowietrzania jest: 1.Zwiększenie wydajności napowietrzania poprzez zmianę systemu napowietrzania z dotychczasowego średniopęcherzykowego przy wykorzystaniu turbiny Crowna na system drobnopęcherzykowy z dmuchawą walcową umieszczoną na płycie fundamentowej pod wiatą. 2.Zmniejszenie energochłonności systemu napowietrzania poprzez zastosowanie systemu drobnopęcherzykowego. 3.Zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Q śrd = 250 m3/d do Q śrd = 350 m3/d poprzez modyfikację cykli pracy reaktora SBR przy wykorzystaniu innowacyjnego modułu obliczeniowego BPN-3-SAD oraz zwiększenie wydajności systemu napowietrzania. 3.Modernizację dekantacji ścieków oczyszczonych do odbiornika poprzez zastosowanie dekantera pływającego z separacją zawiesin zamiast dotychczasowego układu pompowego - nie dotyczy realizowanego etapu robót. Roboty przygotowawcze Wykonanie przebudowy systemu napowietrzania wymaga wykonania n/w robót przygotowawczych: 1.Przepompowywania ścieków surowych do zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych w celu ich retencjonowania a w przypadku przekroczenia pojemności zbiornika wywozu ścieków taborem asenizacyjnym do innej oczyszczalni. 2.Wyczyszczenia reaktora z nagromadzonych osadów specjalistycznym sprzętem typu WUKO w ilości ok. 113 m3 i ich utylizacji. 3.Demontażu turbiny Crowna wspartej na pływakach przy użyciu dźwigu do 20t. 4.Demontażu 2kpl. tymczasowych strumienic napowietrzających przy użyciu dźwigu do 20t. 5.Demontażu trzech żelbetowych podpór pływaków turbiny napowietrzającej o wymiarach 200x25xh200cm. Podpory przeznaczone do demontażu nie stanowią elementów konstrukcyjnych zbiornika reaktora SBR. Wymagania technologiczne wykonania robót Z uwagi na budowę oczyszczalni opartą o jeden reaktor SBR konieczne będzie retencjonowanie ścieków przy wykorzystaniu istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych o pojemności całkowitej ok. 1250 m3. Ponieważ obecna średniodobowa ilość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni wynosi Qśrd = 250m3/d to pojemność retencyjna wystarczy na 1250/250 = 5 dni - stąd wyłączenie reaktora z ruchu nie może być dłuższe jak 5 dni, w przeciwnym wypadku ścieki należy odwozić taborem asenizacyjnym do innej oczyszczalni np. do Turku oddalonej o ok. 8 km. Zatem wykonanie robót związanych z montażem rusztu napowietrzającego w tym robót przygotowawczych: czyszczenie reaktora z nagromadzonych osadów i ich utylizacja, demontaż turbiny napowietrzającej, demontaż żelbetowych podpór pływaków turbiny napowietrzającej, demontaż dwóch tymczasowych strumienic napowietrzających należy przeprowadzić w ciągu 5 dni, w przeciwnym wypadku ścieki dopływające do oczyszczalni w ilości 250 m3/d należy odwieźć taborem asenizacyjnym do innej oczyszczalni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, projekcie oraz specyfikacji technicznej..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną , polegającą na Przebudowie systemu napowietrzania reaktora biologicznego SBR w oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 90.000,00 zł (w przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi,że wskazane przez Wykonawcę roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - Kierownik robót budowlanych - posiadający: · uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w przypadku uprawnień uzyskanych przed wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane należy złożyć inne aktualne uprawnienia, odpowiednie do wymaganego przez zamawiającego zakresu; · aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) a) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 100.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

                                                                        Wójt Gminy Władysławów

   

                                                                        (-) Krzysztof Zając   

  Załączniki

  SIWZ - modernizacja oczyszczalniścieków (181.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  umowa - modernizacja oczyszczalni (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Specyfikacja techniczna (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Projekt techniczny - opis (288.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  elewacja bok1 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  elewacja bok2 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  elewacja front (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  elewacja tył (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  FUNDAMENT (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  konstrukcja dachu (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Plan zagospodarowania (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  połać dachu (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PROFIL (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  PRZEKRÓJ (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przekrój wiaty (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  RUSZT (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  RZUT (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rzut fundamentów (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  rzut przyziemia (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  SZKIC PODPÓR (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2010-08-25 11:24:28
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2010-08-25 13:26:02
  Ostatnia zmiana:2010-08-25 13:26:58
  Ilość wyświetleń:2008

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij