Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Przebudowie drogi Wyszyna Kałek"

 

 

 

Władysławów, 12.07.2010 r.


OŚ 7624 - 4/10


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Władysławów


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów

z a w i a d a m i a


strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 8.07.2010 r. postanowieniu Wójta Gminy Władysławów, znak OŚ 7624–4/10 w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi Wyszyna - Kałek”w gminie Władysławów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz skale możliwego oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.

Poniżej przedstawiamy treść postanowienia.Z. up. Wójta

mgr inż. Magdalena Kujawa- Zając

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

Władysławów, dnia 08 lipca 2010 r.

OŚ 7624-4/10P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ –30-OO.I-66190-418/10/ks z dnia 30.06.2010r. (wpłynęło 02.07.2010r.), oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON.NS-772/2/1-31/10 z dnia 24 czerwca 2010r.,P O S T A N A W I A M


nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi Wyszyna – Kałek” stosownie do wszczętego w dniu 17 czerwca 2010 roku postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Władysławów z dnia 11.06.2010 roku (wpłynęło 17.06.2010r.).


U Z A S A D N I E N I EZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 56 dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Władysławów przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania w myśl art. 64 przytaczanej ustawy organ wystąpił
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wyrażenie opinii co
do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie jego ewentualnego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-31/10
z dnia 24.06.2010 r nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-418/10/ks z dnia 30.06.2010 r. również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku około 1041 m przebiegającym przez miejscowości Beznazwa i Wyszyna. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym na działkach o numerach ewidencyjnych 20/2 obręb geodezyjny Wyszyna oraz 76/1 obręb geodezyjny Beznazwa w gminie Władysławów powiat Turek. Droga ta stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz pól uprawnych.

Analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przeanalizowano m.in. rodzaj, skalę, usytuowanie przedsięwzięcia, oraz wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, a także wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, gęstość zaludnienia w pobliżu inwestycji, jak również usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, sąsiedztwo z obszarami leśnymi, wodno – błotnymi, objętymi ochroną.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres i charakter przedsięwzięcia jego lokalizację i możliwość oddziaływania inwestycji na przyrodę nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa droga w stanie obecnym jest wyżwirowana, planuje się wykonać jezdnię na odcinku 668 m z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kamiennej na istniejącej warstwie tłuczniowej, a na odcinku o długości 373 m projektuje się konstrukcję jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kamiennej na istniejącym podłożu żwirowo – gruntowym. Przedmiotowa droga posiadać będzie klasę drogi D o projektowanej prędkości ruchu 30 km/h. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez nadanie drodze odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Szacunkowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi około 800 pojazdów na dobę.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e wyżej przytaczanej ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 3 lit. b cytowanej ustawy, uznaje się, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. Należy również stwierdzić uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c, że realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. ze zużyciem niewielkich ilości wody na potrzeby technologiczne, kruszywa łamanego oraz żwiru.

Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono, iż droga o tej klasie, ze względu na niewielkie natężenie i prędkość ruchu, należy do źródeł o niewielkiej emisji hałasu. W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia utwardzona co, przy zachowaniu obecnych parametrów eksploatacyjnych przedmiotowej drogi spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i polepszenie warunków akustycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy droga charakteryzuje się złym stanem technicznym, co przyczynia się do zmniejszenia prędkości ruchu pojazdów poruszających się po zniszczonej powierzchni co w konsekwencji zwiększa emisje substancji do powietrza spowodowaną wzrostem zużycia paliwa. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się również do poprawy płynności ruchu i zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się po drodze pojazdów. Podczas budowy drogi może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie to związane z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Dodatkowo, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na budowie. Aczkolwiek emisje te będą miały jedynie charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Władysławów w całości jest położona na obszarze złotogórskiego obszaru chronionego krajobrazu, dla którego nie ma zakazu dot. przebudowy drogi. Planowana inwestycja położona jest poza pozostałymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300002 „Dolina Środkowej Warty” znajdujący się w odległości ponad 5 km od przebudowanej drogi. Zgodnie z zapisami w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę 143 sztuk drzew, na których nie zlokalizowano gniazd ani dziupli, większość z przedmiotowych drzew jest zniszczona , częściowo spróchniała lub są to młode drzewa nie będące atrakcyjnym miejscem gnieżdżenia się ptaków. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione w tym na gatunki, siedliska i integralność obszaru Natura 2000.


Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz skale możliwego oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.


P O U C Z E N I E


Na niniejsze postanowienie nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.


Z. up. Wójta

mgr inż. Magdalena Kujawa- Zając

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKAOtrzymują:

1. Urząd Gminy Władysławów

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z 49 kpa

3. a/a


Sprawę prowadzi:

Magdalena Kujawa – Zając

tel. (0-63) 280 46 48, e-mail srodowisko@wladyslawow.pl


Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-07-12 10:10:08
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-07-29 10:10:42
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2010-07-30 11:31:00
Ilość wyświetleń:1216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij